دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول (2-1) حد نوسان قیمت روزانه در بورس اوراق بهادار توکیو ………………………………………29

جدول (2-2) طریقه اعمال حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شانگهای ……………………….. 32

جدول (2-3) طریقه اعمال حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شنزن  ………………………….. 32

جدول (2-4) حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تایوان ………………………………………… 34

جدول (2-5) حداقل تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تایوان …………………………………….. 35

جدول (2-6) حدنوسان روزانه قیمت سهام بورس اوراق بهادار کره قبل از ماه مارس 1995…………… 36

جدول (2-7) حداقل تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار کره جنوبی  ………………………………. 37

جدول (3-1) جامعه  آماری پژوهش. 40

جدول (4-1) فراوانی بازدهی سهام 41 شرکت برتر………………………………………………………..49

جدول (4-2) آماره های گروهی فرضیه اول. 50

جدول (4-3) آزمون T نمونه های مستقل فرضیه اول. 51

جدول (4-4) آماره های گروهی فرضیه دوم 51

جدول (4-5) آزمون T نمونه های مستقل فرضیه دوم 52

جدول (4-6) مقایسه انحراف معیار سه دوره اعمال محدودیت نوسان قیمت ……………………………… 53

جدول (4-7) واکاوی واریانس ………………………………………………………………………………… 53

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار (4-1) مقایسه حد نوسان در سه دوره 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار (4-2) مقایسه تعداد مشاهدات دوره های سه گانه اعمال حد نوسان …………………………………49

نمودار (4-3) واریانس بازده سهام به تفکیک هر دوره……………………………………………………54      

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد