دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 آموزش و بهسازی کارکنان اجرائی

مقصود از آموزش کارکنان اجرائی، افزایش توانایی های تخصّصی و مهارت آنها در انجام وظایف محوله و به فعل درآوردن پاره ای از توانایی های بالقوه آنهاست. البته در این دسته از مشاغل به لحاظ ماهیّت اجرایی آنها تأکید بیشتر برانجام کاراست وعلیهذا درمقایسه باآموزش مدیران وسرپرستان ازسادگی خاص برخوردارمی باشد.

مباحثی که در این زمینه مطرح می گردد عبارتند از:

  • برآوردن احتیاجات و برنامه ریزی آموزشی کارکنان اجرایی.
  • روش های اجرای برنامه های آموزشی.
  • ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی.

2-3-4  برآورد احتیاجات و برنامه ریزی آموزشی

برنامه های آموزشی بایستی بر مبنای احتیاجات تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته گردد. در صورتی که برنامه های آموزشی بدون توجّه به نیاز های واقعی انجام گیرد، بیشتر جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا می کند. البته در این بین نیاز های غیر ملموس نباید فراموش گردد. به بیانی دیگر داشتن مهارت و تخصّص برای خوب بجای آوردن کار لازم می باشد اما مسلمأ کافی نیست. (ابطحی،1373: 45).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقویت نیروی ایمان کارکنان و ایجاد اعتقاد به کار در آنها که خود نیاز به آموزش های خاص دارد بایستی در متن برنامه های آموزشی کارکنان گنجانده گردد. برنامه های آموزشی نباید تنها در جهت تخصّص گرایی پیش رود و به ساختن بشر های ماشین گونه منتهی گردد. ناگفته نماند که کشور های پیشرفته صنعتی با همه موفقیّت های اقتصادی و مادی به کمبود های خود در این زمینه واقف شده اند. پس جوامع در حال رشد حداقل بایستی از این تجربه پند گیرند.احتیاجات آموزشی معمولأ با مقایسه کم وکیف وضع موجود با آن چیز که که لازمه جواب گویی به اهداف سازمان می باشد مشخص می گردد. در صورتی که جابجایی داخلی پرسنل و بهره گیری از منابع داخلی منابع انسانی بیشتر مورد توجّه باشدطبعأ کاربرآورداحتیاجات وتعیین دوره های کار آموزی وسیع و دشوارتر خواهد بود. (ناصرمیرسپاسی،253:1381)

امکانات و شرایط بازار کار نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده برنامه ریزی های آموزشی کارکنان می باشد. هرقدر بازار کار از نظر عرضه تخصّص در مضیقه باشد برنامه های آموزشی مفصل تر و پر هزینه تر خواهد بود.اندازه و مدّت آموزشی برای مشاغل مختلف متفاوت می باشد و استاندارد معینی در این زمینه در دست نیست و هر مؤسسه بنا برطبیعت کار و توانایی های کارکنان، زمان لازم را در نظر می گیرد. به گونه کلی میتوان گفت که در هر برنامه آموزشی حداقل چهار مورد زیر مقصود می گردد:

الف- مجموعه مدّت آموزش.

ب- زمان بندی مدّت مزبور منطبق با شرایط و ساعات کار مؤسسه.

پ- ساعات آموزشی در روز و هفته.

ت- محل و نحوه آموزش. (همان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد