دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

 

فصل اول

1-1-مقدمه 4

1-2-اظهار مساله 5

1-3-هدف پژوهش. 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

1-5-فرضیه‌های پژوهش. 6

1-6- روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش. 7

1-8- محدودیت های پژوهش. 7

1-9-تعریف عملیاتی واژه ها 8

 

فصل دوم

2-1- مقدمه 10

2-2- عملکرد بورس اوراق بهادار. 11

2-3- متوقف کننده های خودکار. 12

2-4- تعریف توقف معاملات.. 14

2-5- تعریف حدنوسان قیمت سهام 14

2-6- مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام 19

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟ 19

2-8- مطالعه شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر. 23

2-8-1- بورس اوراق بهادار ایران. 23

2-8-2- حجم مبنا 25

2-8-3- مطالعه شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت در بعضی از کشورها 29

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse) 29

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse) 30

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse) 31

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse) 33

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse) 35

 

فصل سوم

3-1- مقدمه 39

3-2- جامعه آماری. 39

3-3- روش جمع آوری داده ها 41

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 42

3-4-1- آزمونt  یا t-test. 43

3-4-2- آزمون Anova  (واکاوی واریانس) 44

3-4-3- نمودار. 44

3-5- فرضیه ها 44

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5-1- فرضیه اول. 45

3-5-2- فرضیه دوم 46

 

فصل چهارم

4-1- مقدمه 47

4-2- جمع آوری داده ها 48

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها 50

4-3-1- آزمون های پارامتریک… 50

4-3-1-1- آزمون t یا t-test. 50

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test 50

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test 51

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون  Anova. 52

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار. 54

 

فصل پنجم

5-1- مقدمه 56

5-2- مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار. 56

5-3- نتایج و یافته ها 57

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول. 57

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم 57

5-3-3- نتیجه گیری کلی. 58

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 59

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی. 60

منابع لاتین  …………………………………………………………………………………………………. 61

 

پیوست ها

پیوست الف:  فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این پژوهش: 62

پیوست ب:  آزمون های آماری. 64

پیوست (ب-1)  T- TEST گروه 1 و 2. …64

پیوست (ب-2)  T- TEST گروه 2 و 3. 65

پیوست (ب- 3) ANOVA ……………………………………………………………………………… 66

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 67

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش کوشش می گردد با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده می باشد تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این پژوهش می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد