دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 آموزش کارکنان و مدیران

بشر موجودی می باشد تغییر پذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانایی ها می توانند تحت نظام و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی صحیح به تدریج به فعل در آید وجوامع انسانی و ارگان های مربوط به آن را از مواهبی بس کران برخوردار نماید. این وظیفه خطیردر حد سازمان ها و مؤسسات به عهده مدیریت سازمان ها و در چارچوب و  نظام بهسازی منابع انسانی دراین بخش مطرح گردیده می باشد. (ناصرمیرسپاسی،247:1381).

هدف های آموزشی درسازمان ها متعددندکه تحت عنوان هدف های عمده، هدف های اجتماعی،   هدف های سازمانی و هدف های فردی، قابل دسته بندی می باشد. تحقّق این اهداف منافع سه گانه مورد نظر الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی را تأمین می نماید. امّا آن چیز که که در نظام بهسازی سازمان ها به تدریج بایستی مورد تأکید قرار گیرد نتایج حاصل از آموزش می باشد ونه صرفأ انجام آموزش و یا آمارساعات  آموزشی. به تعبیری هدف آموزش ها بایستی ایجاد سازمان های یادگیرنده و تولیدکننده فکر باشد نه صرفأ نش خوارکننده فکر دیگران. البته در ارتباط با سازمان های یادگیرنده [1]همان طورکه قبلأ نیز تصریح شده ادعاشده می باشد، یک ایده زمانی به اختراع تبدیل می گردد که قابلیّت اجرای آن به ثبوت برسد ویک اختراع زمانی نوآوری به شمار می رود که بتوان آن را به نحوی قابل اطمینان درحجمی معنی دار وباقیمتی قابل قبول ساخت وبه بازار ارائه نمود.به تعبیر پیتر سنگه – سازمان های یادگیرنده اختراع شده اند اما هنوز به مرحله نوآوری نرسیده اند.به عقیده نگارنده نظام بهسازی منابع انسانی بایستی بتواند به تدریج سازمان ها رابه سوی یادگیرندگی، با تعبیر پیترسنگه، طرفداری نماید. اگر این طور نباشد ممکن می باشد آموزش ازنظر نفرساعت در کاروبه صورت کمی رقم های بالایی را نشان دهد درحالی که از نظرمحتوایی و تحقّق اهداف، تقریبأ بی اثر باشد و این ویژگی آموزش دراغلب سازمانهای بزرگ کشوراست وشایدبه همین جهت باشدکه هم بستگی آموزش وتوسعه درایران چندان محسوس نیست. (همان،247).

2-3-1  خط مشی ها و مسئولیت آموزشی

خط مشی های کلی مدیریت در هر مؤسسه راهنمای همه طرح ریزی ها مانند طرح ریزی آموزشی می باشد. در تعیین خط مشی های آموزشی لازم می باشد آغاز هدف های اصلی مؤسسه مورد توجّه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خط مشی های آموزشی در جهت تأمین آن هدف ها وضع گردد.

از آنجا که هدفها و ماهیّت کار کلیه مؤسسات یکسان و مشابه نیست نمی توان یک سری خط مشی های آموزشی استاندارد و یکسان پیشنهاد نمود، اما به گونه کلی می توان گفت، زمینه های عمده ای که در مورد آنها خط مشی وضع می گردد به قرار زیر می باشد:

الف- چگونگی تبیین هدف های آموزشی.

ب- مسؤلین طرح ریزی های آموزشی و حدود وظایف و اختیارات آنها.

پ- روش های آموزش و پرورش.

ت- انواع آموزش های مورد نیاز و درجه تأکید بر آنها.

ج- اولویت و ارجحیت آموزش از نظر نوع و رده سازمانی.

چ- محل و زمان ارائه آموزش ها.

ح- امتیازاتی که به دوره های آموزشی داده می گردد.

خ- تداوم یا تناوب آموزش ها.

د- نحوه ارتباط و بهره گیری از مؤسسات خارج از سازمان مثل دانشگاه ها، مدارس حرفه ای، و غیره.

ذ- حدود هزینه های قابل قبول. (اندرسون، 1387: 165).

[1] – Learning Organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید