دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • حفظ شایستگی
  • : عبارت می باشد از فعالیّت هایی که به مقصود نگهداری از شایستگی های مختلف سازمان از طریق کاهش ترک خدمت و آموزش مستمر، انجام می پذیرد .
  • حذف شایستگی : شامل کلیه فعالیّت هایی می باشد که در جهت حذف شایستگی هایی که به هیچ وجه برای استراتژی سازمان ضروری نیستند، اعمال می گردد .

از سوی دیگر ، مدیریت رفتار  تضمین می دهد افرادی که اکنون با توجّه به شایستگی هایشان در سازمان هستند، در راستای استراتژی سازمان فعالیت می کنند . همانند رویکرد رفتاری ، رایت و اسنل[1] از دو استراتژی مدیریت رفتار سخن به میان آوردند:

1-  کنترل رفتار ، شامل فعالیّت هایی از قبیل ارزشیابی عملکرد و نظام پاداش می باشد که تضمین می دهد رفتار کارکنان در جهت اهداف سازمان می باشد .

2-  هماهنگی، شامل فعالیّت هایی نظیر ارزیابی و بهبود سازمانی بوده که به مقصود ایجاد همسویی بین رفتار افراد با استراتژی سازمان انجام می شود .

تمرکز عمده مدل رایت و اسنل بر ایجاد هماهنگی بین خرده فعالیّت هایی استراتژی های منابع انسانی از قبیل گزینش، ارزشیابی، جبران خدمات کارکنان و آموزش بود.  این نویسندگان متذکّر شدند که رویکرد سیستم باز نسبت به مدیریت استراتژیک منابع انسانی مستلزم آن می باشد که به جای بعضی کارکردها (ازقبیل پاداش) تمامی کارکردهای منابع انسانی در راستای استراتژی سازمان باشند.

همچنین ، اسنل در سال 1992 با ترکیب رویکرد رفتاری و رویکرد سایبنرتیک، یک توجه ترکیبی با عنوان نظریه کنترلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ارائه داد. به اعتقاد وی، رویکرد رفتاری فاقد یک توجه جامع سیستمی نسبت به اقدامات منابع انسانی می باشد؛ به اضافه اینکه، رویکرد رفتاری بر پایه این فرض استوار می باشد که مدیران نسبت به محتوای سازمان و سطح دانش و رفتار موردنیاز تمامی سطوح کارکنان دارای شناخت کافی می باشند. این نظریه پرداز بر پایه نظریه سایبنرتیک، عنوان داشت فرآیند کنترل متشکل از سه رکن می باشد:  الف) مقصد مدیران ارشد  ب ) مکانیزم های نفوذ  ج)  ارزیابی و بازخورد. در الگوی پیشنهادی وی، می توان اقدامات منابع انسانی را با سه نوع از سیستم های کنترلی ترکیب نمود:  الف) کنترل رفتار ب) کنترل برونداد  ج) کنترل درونداد. او با مطالعه کنترل های مدیریتی در سازمان، پیشنهاد نمود که سازمان ها می توانند کنترل درونداد را از طریق گزینش و آموزش، کنترل رفتار را از طریق نظام ارزیابی و پاداش مبتنی بر رفتار و کنترل ستاده را از طریق نظام ارزیابی و پاداش مبتنی بر ستاده اعمال نمایند.

(اسچولر و جکسون،1999 :60-59) (رایت وام سی ماهان،305:1999-304).

[1]– Snel:1992

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد