دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اظهار مسئله

تامین منابع مالی مانند مهمترین در مدیریت مالی بوده و از دغدغه ها و وظایف مالی بشمار می رود. شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف می توانند تامین مالی کنند. آگاهی مدیران مالی از انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی و اثرات آن بر شرکت ها موجب می گردد که تداوم فعالیت شرکت ها امکان پذیر و ساختار مالی آنها کمتر آسیب پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. داشتن درک درستی از تاثیرات و ارتباطات تامین مالی وعملکرد عملیاتی، مدیران را در تصمیم گیری های استراتژیکی و اساسی شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این شرکت ها فراهم می سازد. مدیر مالی وظایفی دارد که بتواند به اهداف مزبور دسترسی پیدا کند.

الف- سرمایه گذاری و یا مدیریت بر مصارف: برای مدیریت بر مصارف، وظایف متعددی مطرح می گردد که اهم آنها عبارتند از: از اداره نقدینگی، مدیریت بردارایی های جاری و  مدیریت برسرمایه گذاری ها.

ب- تامین منابع مالی: در راستای تامین مالی نیز وظیفه مدیر مالی این می باشد که اولا اندازه و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به مدیریت تامین آنها به گونه ای اقدام کند که نتیجه آن ایجاد حداکثر برای سهامداران باشد( تهرانی،10 ،1385).

یکی ازمهم ترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می گردد تامین مالی شرکت      می باشد، تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه ی رشد شرکت تأثیر بسیار مهمی اعمال می کند  توانایی شرکت در مشخص کردن منابع مالی اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه ی سرمایه به مقصود سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی می باشد که بر روی ارزش شرکت تاثیر        می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف می باشد که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران ، موفق اقدام کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه سود سهام آن می باشد.

در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نیاز به منابع اصلی می باشد. تصمیمات تامین مالی اصلی ترین حوزه ی تصمیم گیری مدیران و یک مرحله ی مهم در رشد شرکت ها بشمار می رود، یکی از مهم ترین مسایل شرکتهایی که رشد از چرخه ی حیات خود را سپری می کنند، روش های تامین مالی می باشد.

نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می گردد که اولا ارزش سرمایه ی شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی زیرا نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ی بانکی تقلیل می یابد و ثانیا سازکارهای عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه ، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می گردد ( عبادی دولت آبادی، 1382 ، 2).

نتایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد، عملکرد عملیاتی شرکت ها به گونه سیستماتیک به بهره گیری و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط می باشد، به طوری که پس از تامین مالی، عملکرد عملیاتی شرکت تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان می دهد. همچنین نوع تامین مالی برون سازمانی (از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی) تاثیرات متفاوتی برعملکرد عملیاتی شرکت ها دارد. به طوری که تامین مالی سرمایه ای ارتباط ی قوی تری با تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت نسبت به دیگر منابع مالی از قبیل بدهی های بلند مدت دارد. حتی این ارتباط در میان بدهی ها، در بدهی های قابل تبدیل به سهام قوی تر از بدهی های بلند مدت می باشد( گاوین جون، 2005).

متداول ترین شیوه های تامین مالی داخلی ، نگهداری سود سهام می باشد. یعنی اینکه بخشی از سود سال بین سهامداران تقسیم و بخش دیگر به عنوان سود تقسیم نشده در واحد  انتفاعی باقی بماند( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 248).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهم ترین شیوه های تامین مالی، بهره گیری از منابع خارجی واحد انتفاعی می باشد.روشهای متداول تامین مالی واحد انتفاعی عبارت می باشد از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) می باشد( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 251).

انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما بایستی با توجه کردن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه دانسته می گردد( نوروش، عبادی، 3، 1384).

قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی به شمار می رود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی اندازه سودآوری یا سود سهام می باشد ( رهنمای روی پشتی، 160 ، 1386).

مدیریت مالی با تصمیم گیری درمورد بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درمورد ی دارایی های جاری، بلند مدت و سرمایه گذاری ها ، آنها را به کار می برد. بدیهی می باشد روش های به کار گرفته شده در شرکت ها و صنایع مختلف، تاثیرهای قابل توجهی به ساختار د ارایی ها و نیز هزینه های مالی و درنتیجه بر سود و زیان آنها دارد.

مطالعه های اولیه نشان می دهد که تاکنون در ایران تحقیقات انجام شده اکثرا در خصوص مطالعه روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقیقی در این صورت نگرفته می باشد که مدیران مالی در صنایع مختلف از چه روشهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود و همچنین تاثیر این منابع بر اندازه سودآوری این صنایع بهره گیری می کنند.

یافته های بعضی دیگر از تحقیقات قبلی در زمینه تامین مالی، نشان می دهد که با زده سهام به گونه با اهمیتی تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی برون سازمانی شرکت قرار می گیرد. براین اساس در شرکت های تامین مالی کننده، معمولا پایین تر بودن بازده، با معاملات تامین مالی، از قبیل انتشار سهام برای اولین بار یا انتشار مجدد سهام سرمایه، انتشار اوراق ترکیبی مانند بدهی های قابل تبدیل( به سهام) و بدهی های بلند مدت، که وجوه شرکت را افزایش می دهند، مرتبط باشند.

در این پژوهش نیز کوشش شده باتوجه به شرایط موجود در بازار سرمایه ایران و با بهره گیری از اطلاعات موجود در صورت های مالی هم زیرا سود و زیان و ترازنامه، تاثیر شیوه های تامین مالی بر سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعه گردد.

یکی دیگر از مهمترین شیوه های تامین مالی، بهره گیری از منابع خارجی واحد انتفاعی می باشد. روش های متداول تامین  مالی خارج واحد انتفاعی عبارت می باشد از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت( استقراض) می باشد ( نیکومرام  و همکاران، 1381 ، 251).

انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما بایستی با توجه داشتن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه دانسته می گردد ( نوروش و عبادی، 3، 1384). قطعات شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی به شمار می رود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی وغیر مالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی اندازه سودآوری یا سود سهام می باشد. ( رهنمای رود پشتی، 160 ، 1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد