مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 ناهمسانی واریانس[1]

در آمار دنباله‌ای، متغیرهای تصادفی که دارای واریانس‌های متفاوتی باشد ناهمسانی واریانسنامیده می گردد. پیش روی به یک دنباله از متغیرهای تصادفی واریانس همسان می‌گویند اگر دارای واریانس ثابتی باشند.

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس

آزمون‌هایی جهت شناسایی مشکل واریانس ناهمسانی پیشنهاد شده‌اند مانند: آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون وایت، آزمون بروش- پاگان گادفری ، آزمون گلدفلد-کوانت، آزمون  آرچ[2]، آزمون هاروی[3] و غیره. روشی که معمولا در این آزمون‌ها از آن بهره گرفته می گردد بهره گیری از یک رگرسیون کمکی می باشد. به این ترتیب که پس از براورد مدل جملات پسماند(به عنوان نزدیک ترین متغیری که می‌تواند جملات خطا را نمایندگی نماید) استخراج شده ومجذور آنها روی متغیرهای تبیین دهنده ی مدل رگرس می گردد در صورتی که رگرسیون حاصل بطور کلی معنا دار باشد شاهدی بر وجود واریانس ناهمسانی خواهد بود. در این پژوهش از آزمون بروش- پاگان گادفری ، برای کشف ناهمسانی واریانس و با کمک نرم افزار Eviews 8  بهره گیری شده می باشد.

با توجه با احتمال بدست آمده از آزمون بروش- پاگان گادفری مدل پژوهش دارای ناهمسانی واریانس می باشد.

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس

  1. بهره گیری ازروش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای روش حداقل مربعات معمولی.(بهره گیری از این روش مستلزم شناسایی شکل واریانس ناهمسانی و متغیر تبیین دهنده ایست که مشکل را ایجاد کرده می باشد).
  2. بازنگری در تصریح مدل.
  3. بهره گیری از روش حداکثر درستنمایی اطلاعات محدود با کلاس- K (LIML[1])
  4. بهره گیری از مقادیر لگاریتمی متغیر تبیین دهنده بجای مقادیر ساده ی آن متغیر.
  5. بهره گیری ازبرآورد همسان انحراف معیار وایت.

فرضیه‌ پژوهش از طریق نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار می گیرد. جهت تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر بهره گیری شده می باشد. برای مطالعه معنی‌دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استیودنت در سطح 95% بهره گیری شده می باشد.از آزمون دوربین- واتسون نیز جهت مطالعه نبود مشکل خودهمبستگی بین جملات پسماند بهره گیری گردید. در صورت بروز موارد نقض فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی، از قبیل ناهمسانی واریانس یا خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل، به مقصود اصلاح و برازش نهایی مدل، از الگوی “خود رگرسیونی مرتبه اول”  بهره گیری خواهد گردید.

[1] Limited Information Maximum Likelihood and K-class

[1] Heteroscedasticity

[2] Arch

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Harvey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

آیا کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید