دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3 سوال آغازین پژوهش

سوال آغازی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

بین شیوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اندازه سود آوری آنها چه ارتباط ای هست؟

1-3-1 پرسش های فرعی پژوهش

1- آیا بین اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ارتباط معناداری هست؟

2- آیا بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آیا بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش

امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته به عنوان شاخصی جهت ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد بهره گیری قرار می گیرد، تداوم بورس اوراق بهادار هر کشوری به منزله ی تداوم مراحل رشد و تکامل اقتصادی بشمار می اید. بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی به شمار می رود که امکانات مالی از طریق آن گشته و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد بهره گیری قرار می گیرد با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری عموم در بخش های تولیدی ضمن اینکه شرایط لازم برای افزایش اشتغال و تولید فراهم می گردد، قدرت مالی شرکت ها نیز افزایش یافته و با انجام سرمایه گذاری های جدید و فعال شدن پروژه های بلند مدت، اندازه سودآوری شرکت ها و سرمایه گذاران افزایش می یابد.

تکیه ی بیش از حد شرکت ها به افزایش سرمایه و بهره گیری نامناسب از آن و عدم بهره گیری از ابزارهای دیگر مالی در جهت تامین منابع مالی و معضلات فراوانی در جهت ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس را فراهم می آورد و به دنبال آن قدرت سودآوری شرکت ها کاهش یافته و سرمایه موجود بورس به طرف فعالیت های اقتصادی دیگر سوق پیدا می کند( شاکری طاهری، 15، 1383).

آگاهی از منابع مختلف تامین مالی در مدیریت مالی از چنان اهمیتی برخوردار شده می باشد که بدون در نظر داشتن آن، سیاست ها و برنامه های تامین مالی کارآمد و اثربخش نخواهد بود. بنابراین نیاز است تا مدیران مالی نسبت به این موضوع آگاهی یابند و براساس آن برنامه ریزی مالی مناسبی را طرح ریزی  کنند( نیکومرام و دیگران، 1381، 107).

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد