دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.که طبق آمار ارائه شده از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، تعداد166 نفر دانش آموخته در بخش خصوصی مشغول خدمت هستند.که جامعه آماری این پژوهش می باشد.

1-8 نمونه آماری

حجم نمونه آماری در این پژوهش با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران حدود 116  نفر تعیین گردید .

 

1-9 ابزار سنجش

ابزار سنجش این پژوهش  پرسشنامه محقق ساخته می باشد. که دارای 8 سئوال اطلاعات دموگرافیک  می باشد که به مقصود جمع آوری بعضی از اطلاعات جمعیت­شناختی آزمودنیها مانند سن، جنس، تحصیلات، سابقه خدمت، وضعیت تاهل، منطقه ی زندگی بهره گیری گردید. و  یک پرسشنامه دارای 41 سوال و 6 سطح  می باشد و به روش لیکرت ساخته شده می باشد.

 

 

 

 

1-10 تعاریف نظری واژه ها

1-10-1 مدیریت منابع انسانی[1]: عبارت می باشد از توجه استراتژیک و یکپارچه به مدیریت با ارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آن کار می کنند. که چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی در تحقّق اهداف سازمان، سهیم اند. (اعرابی، مهدیه،63:1390).

1-10-2 توجه : ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای اقدام نسبت به یک چیز معین را توجه شخص نسبت به آن چیز گویند.(کریمی ،1387 : 253 ).

1-10-3 دانش[2]:دانش شامل حقایق، باورها، دیدگاهها ومفاهیم، قضاوت ها و انتظارات روش ها و دانستن چگونه ها می باشد. (ویگ ،1997: 89).

1-10-4 تصمم گیری  : تصمیم گیری فرایندی می باشد که از طریق آن راه حلّ مسأله معیّنی انتخاب می گردد. (رضاییان ،1387: 77).

1-10-5 آموزش[3] : آموزش کلی مساعی وکوشش هایی می باشد که جهت ارتقاءسطح دانش وآگاهی، مهارتهای فنی وحرفه ای وشغلی وهمچنین ایجاد رفتارمطلوب درکارکنان یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی انجام می شود.(بهروزی ،1384: 113 ).

1-10-6 آموزش فنی و حرفه ای : آموزش فنى و حرفه‏اى به افراد اجازه مى‏دهد تا خویش را به عنوان عضو مفیدى از جامعه پرورش دهند و هم‏زمان با این امر پیش‏نیاز اساسى را براى ادامه تحصیل فراهم مى‏کند. آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى به دلیل آموزش و ایجاد مهارت لازم در افراد تأثیر به‏سزایى در اشتغال و در نتیجه کاهش بیکارى که امروزه یکى از مهم‏ترین معضلات کشورها خصوصا کشورهاى در حال توسعه مى‏باشد دارد. (صادقى، 65:1388)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-7 ارتباطات[4]: شامل تمامی فرآیندهایی می باشد که موجب ارسال و دریافت اطّلاعات می گردد. موضوع آن می تواند حقایق امور، نیّات، توجه ها و امثال آن باشد. مقصود اصلی ارتباطات آن می باشد که دریافت کننده اطّلاعات، آن چیز که را درذهن ارسال کننده آن می باشد دریابد. پس، ارتباط را فقط زمانی کامل تلقّی می کنیم که دریافت و فهمیده گردد. زیرا نتیجه طبیعی دریافت و درک یک پیام، تغییر در رفتار می باشد، می توان ارتباطات مؤثر را بخشی از یک فرآیند یادگیری تلقّی نمود (اچ.تی. گراهام ،1974: 78)[5] .

[1] – The Human resourseM anagement

[2] – Knowledge

[3] – Education

[4] – Communacations

[5]  – CH.T Geraham

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد