دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف های سیاست تقسیم سود

نظریات مربوط به خط مشی سود سهام را می توان به بهترین نحو با مطرح کردن روش هایی که نویسندگان مختلف ارائه داده اند، تشریح نمود:

1- گوردون معتقد می باشد که جریان های نقدی شرکتی که دارای نسبت پرداخت سود سهام پایینی می باشد، با نرخ بالاتری به سرمایه تبدیل می گردد زیرا استنباط سرمایه گذاران این می باشد که سودهای سرمایه حاصل از سود انباشته بسیار ریسکی تراز سود سهام خواهد بود.

2- استدلال میلرومودیگلیانی این می باشد که وقوع هر گونه تغییر در سود سهام، باعث تغییر در قیمت سهام می گردد، زیرا به نظر سهامداران، چنین تغییری مبین تغییر در سودهای مورد انتظار آتی می باشد. به عقیده آنها، سرمایه گذاران عموما در انتخاب سود سهام یا سود سرمایه بی تفاوت هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- وستون وبریگام معقتدند که خط مشی تقسیم سود متاثر از ویژگی های خاص شرکت و مالکان آن می باشد و در مجموع به عواملی از قبیل نرخ مالیاتی، نیازهای درآمدی سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد(مدرس و عبدالله زاده،178)

2-12-2 هزینه تامین مالی

تامین مالی از طریق بدهی معمولا ارزان تر از تامین مالی از طریق سهام می باشد. این امر به این دلیل می باشد که تامین مالی از طریق بدهی از جانب وام دهنده ازامنیت بالاتری برخوردار می باشد. زیرا که بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت گردد. در هنگام نقدشدن نیز تامین مال معمولا قبل از سهام بازپرداخت می گردد. این موضوعات باعث شده می باشد که بدهی به عنوان یک سرمایه گذاری امن تر مطرح گردد و پس سرمایه گذاران از طریق بدهی نرخ بازده کمتری را در مقایسه با سرمایه گذاران سهام دریافت نمایند همچنین بهره بدهی ( برخلاف سود سهام) موجب ایجاد صرفه جویی های در زمینه مالیات شرکت نیز می گردد که موجب می گردد تا برای شرکت ارزان تر تمام گردد. هزینه های تنظیم در زمینه تامین مالی از طریق بدهی معمولا کمتر از تامین مالی از طریق سهام می باشد که به نوبه خود موجب صرفه جویی مالیات نیز می شوند.

با وجودی که تامین مالی از طریق بدهی به دلیل هزینه پایین تر آن جذاب تر می باشد، عیب آن در این می باشد که بهره آن  حتما بایستی پرداخت گردد. در صورتی که شرکت به اندازه زیادی وام گرفته باشد و نتواند اصل و فرع آن را بازگرداند لذا بایستی مبلغ مذکور نقد گردد. سطح بدهی شرکت معمولا از طریق نسبت تامین مالی بدهی به تامین مالی سهام اندازه گیری شده و شرکتها بایستی از این که این عدد خیلی بزرگ نباشد اطمینان حاصل نمایند.

2-13 هزینه سرمایه[1]

هزینه سرمایه عبارت از نرخ متوسط بازدهی می باشد که موجب ثبات ارزش سهام شرکت در بازار می گردد. هزینه سرمایه کل از مجموع حاصل ضرب نسبت درصد یک از منابع تامین مالیدرهزینه سرمایه مربوط به هر کدام محاسبه می گردد.

ارتباط (2-2)

KT هزینه سرمایه کل

Pi نسبت درصد بدهی کل سرمایه

Pp : نسبت درصد سهام ممتاز به کل سرمایه

pR نسبت درصد سود تقسیم نشده به کل سرمایه

Pc نسبت درصد سهام عادی به کل سرمایه

Ki,p,r,c هزینه ( بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده، سهام عادی)

هزینه خاص سرمایه( مربوط به سود انباشته) از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز کمتر می باشد، اما اگر شرکت از محل نگهداری سود تامین مالی گردد، نباید از این بابت بهره یا سود سهام ممتاز پرداخت کند( هامتون و همکاران،435).

نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی می باشد که شرکت بایستی بدست آورد تا ارزش شرکت تغییر کند.

نرخ هزینه سرمایه نرخی می باشد که در ارزیابی پروژه ها مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت و عایدات آتی طرح ها با آن تنزیل می گردد، پروژه هایی مورد قبول قرار می گیرند که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت باشد( تهرانی، 405، 1385).

هزینه سرمایه را برای پیش بینی بودجه سالیانه و تامین مالی بلند مدت پروژه های خود ایجاد کنند( هامپتون و همکاران، 439 – 440).

[1] – Cost of capital

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد