دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

دو رویکرد کلی در مدیریت منابع انسانی از دیدگاه آرمسترانگ هست : رویکرد سخت ورویکرد نرم. رویکرد سخت:  به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه می گردد که بایستی معادله ورودی- خروجی مستقر گردد و به صورت کارآمد اداره شوند. رویکرد نرم:  بیشتر به این حقیقت توجّه می کند که نمی توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار نمود زیرا برخلاف دیگر منابع، منابع انسانی فکر کرده و عکس العمل نشان می دهند. در این رویکرد بر استراتژی هایی برای دستیابی به تعهّد از طریق آگاه ساختن کارکنان ازمأموریت، ارزش ها، برنامه های سازمان و شرایط محیطی، مشارکت کارکنان درتصمیم گیری در مورد چگونگی انجام امور و گروه بندی کارکنان در تیم های کاری بدون نظارت رسمی تأکید بیشتری می گردد. در واقع رویکرد سخت بر فرایند مدیریت امور کارکنان تمرکز می کند در حالی که رویکرد نرم بر طرز تلقی کارکنان و چگونگی رفتار با آنان تأکید می کند. رویکرد سخت سیستم ها، رویه ها و دستور العمل ها و چگونگی انجام فرآیندها را مورد مطالعه قرار می دهد. رویکرد نرم عوامل انسانی و رفتاری را در نظر می گیرد. (آرمسترانگ،6:1993).

–  مدیریت منابع انسانی در بعد جذب منابع انسانی:  طرح ریزی منابع انسانی عبارت ازتعیین راهبردهای خرد و کلان عرضه وتقاضای نیروی انسانی، نظام اطّلاعات منابع انسانی و تأمین نیروی انسانی می باشد. (غلامزاده،102:1384).

–  مدیریت منابع انسانی در بعد به کارگیری منابع انسانی: در حوزه کارگزینی و اشتغال پستهای مدیریت منابع انسانی می باشد. در این مرحله، خصوصیات اساسی شغل، تبیین شغل، شرایط احراز شغل می بایستی تعیین شوند؛ یعنی خصوصیاتی که زیر بنای اصلی شغل هستند و بدون داشتن آنها، یک نامزد خاص نمی تواند شغل مورد نظر را به گونه ای رضایت بخش انجام دهد تا مسیر پیشرفت شغلی قرار گیرد (مایر[1]،43:2004) . سایر فعالیّتهای به کارگیری عبارتند از: نظارت بر استخدام، تجزیه و تحلیل مشاغل، انتخاب و استخدام نیروهای شایسته، تعیین جایگاه صحیح سازمانی، ارتباط آن شغل با مشاغل دیگر، دانش و مهارتهای لازم برای بجای آوردن آن شغل، طرحهای کارسنجی و زمان سنجی.

–   مدیریت منابع انسانی در بعد بهسازی منابع انسانی:  یعنی آموزش و پرورش برای افزایش کیفیت منابع انسانی. به بیانی دیگر افزایش فرصت یادگیری می باشد. بهسازی توسعه افراد برای بهبود اثربخشی فردی و سازمانی میباشد. سایر فعالیتهای بهسازی عبارتند از: فرایند اجتماعی کردن، تربیت مدیر و آموزش مهارتهای لازم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مدیریت منابع انسانی در بعد نگهداری منابع انسانی: مدیریت عملکرد، حقوق ودستمزد، تناسب پرداخت با جبران خدمات می باشد. سایر فعالیتهای نگهداری عبارتند از: طراحی نظام ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پاداش، طراحی نظام حقوق و دستمزد، وساطت میان سازمان و سندیکاها، طراحی نظام پیشنهادات و شکایات، طراحی نظام بهداشت و ایمنی کار و طراحی نظام انضباطی .(میرسپاسی ،136:1384).

در ادامه به تشریح چهار رویکرد استراتژیک شامل توجه مبتنی بر منابع، توجه رفتاری، توجه سایبرنتیک و توجه کارگزار/ هزینه مبادله و دو رویکرد غیراستراتژیک شامل رویکردهای وابستگی منابع و نهادی گرایی پرداخته می گردد. .

[1]– Mayer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد