شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش(زمانی،مکانی و موضوعی)

1-12-1 قلمروموضوعی

این پژوهش  به مقصود مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری صورت  پذیرفته می باشد .

1-12-2 قلمرو مکانی

این پژوهش در بین مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری صورت گرفت.

1-12-3 قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش از تاریخ 1/7/1391 لغایت 31/1/92 در بین مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری انجام گردید.

1-13 مدل مفهومی پژوهش

با در نظر داشتن مطالعه متون معتبر علمی، عوامل متعددی در ارتباط با آموزش فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی تاثیر گذار هستند. که می توان به مطالعات کریستفر لانگدل [1](1888)در مورد  شیوه ی مورد کاوی در آموزش، سلیمانپور (1381) در زمینه آموزش ضمن خدمت و افزایش مهارت های فنی و دانش افزایی، صافی(1385) در خصوص آموزشهای فنی وحرفه ای و انتقال مهارت و شایستگی و هرسی پال[2] ( ١٣۶۵)، در خصوص اهمیت عنصر انسانی در جامعه کاری و…  مطالعات سایر محققین تصریح نمود که وجه مشترک بیشتر آنها، متغیر های: توجه و روحیه مثبت، اشتغالزایی افراد، قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری، درک بهتر هدف‌های سازمانی، ارتباطات سازمانی  و مهارت و توانایی‌های افراد  بوده می باشد . لذا با مطالعه نظریه های تعهد حرفه ای و رفتار شهروندی، ازبین آنها پنج  عامل بسیار مهم شناسایی گردید که بعنوان مدل مفهومی این پژوهش بکار گرفته گردید که در شکل ذیل روابط این عوامل و تاثیر آنها بر رفتار شهروندی  مشخص شده می باشد.

 

 

[1] – Keristomer Langdel

[2] – Hersi Pal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد