دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

14 اثر اهرم بر هزینه بدهی

در شرایطی که اهرم بیشتری مورد بهره گیری شرکتی قرار گیرد بدلیل ریسک پذیری بیشتر توسط بستانکاران( وام دهندگان) هزینه بدهی نیز افزایش خواهد پیدا نمود. در مواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می کند و نسبت بدهی از حد متوسط صنعت بیشتر می گردد معمولا بانک ها از دادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهند نمود، که نتیجتا شرکت ها در صورت نیاز مالی بیشتر بایداز منابع مالی دیگر با هزینه بالاتر بهره گیری کنند. پس پی می بریم که بکارگیری اهرم بیشتر (مازاد بر متوسط صنعت) باعث افزایش دهی خواهد گردید.

همانطور که شرکت هایی با نسبت بدهی بایستی هزینه بدهی بیشتری را متحمل شوند بالعکس شرکت هایی که نسبت بدهی آنها پایین تر از متوسط صنعت (20% تا 30%) باشد و از نظر جایگاه تجاری در شرایط مطلوبی قرارداشته باشند، مورد توجه بانک های وام د هنده هستند و حداقل اندازه نرخ بهره در هنگام دادن وام به آنها پیشنهاد می گردد(هامپتون، 1379، 440).

2-14-1 هزینه بدهی ( اوراق قرضه)

هزینه بدهی، هزینه ای استکه شرکت بابت وجوه تامین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می گردد. هزینه بدهی قبل از مالیات را میتوان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان های نقدی اوراق قرضه بدست آورد.

هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد ومالیات را کاهش می دهد. پس هزینه موثر بدهی با در نظر داشتن نرخ مالیات کاهش می یابد. هزینه بدهی بعد از مالیات برابراست با:

Kd= Ki(1-t)

که در آن t نرخ مالیات می باشد ( مدرس و عبدالله زاده ، 93، 1387).

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختنی به تامین کنندگان می باشد. برخلاف هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی را می توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظاره نمود، زیرا هزینه بدهی نرخ بهره ای می باشد که شرکت بایستی برای وام های جدید خود بپردازد. طبیعتا می توان به راحتی نرخ های بهره را در بازارهای مالی نظاره نمود(مدرس و دیگران، 1388، 214).

پس از محاسبه نرخ بازده، نرخ هزینه های بدهی بعد از کسر مالیات ( نرخ استقراض ) به تبیین محاسبه می گردد.

ارتباط (4-2)

Kd هزینه بدهی

y- نرخ بازده تا سررسید

Tنرخ مالیات

2-14-2 هزینه سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود می باشد که طبق قرارداد برای آنها تعیین شده می باشد.نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ممتاز اصولا پیش از نرخ مورد انتظار تامین کنندگان بدهی های بلند مدت می باشد زیرا ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر می باشد بدیهی می باشد که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نسبت به بدهی با بهره با جذابیت کمتری برخوردار می باشد ( نوروش، 1384، 8).

هزینه سهام ممتاز به کمک فرمول زیر محاسبه می گردد:

ارتباط (5-2)         -kp=dp/(Pp0f)kp هزینه سهام ممتاز ( نرخ سهام ممتاز)

سود سالانه متعلق به سهام ممتاز – Dp

قیمت سهام ممتاز ( ارزش سهام ممتاز – Pp

هزینه فروش سهام ممتاز F

2-14-3 هزینه سهام عادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی می باشد که نرخ بازده مورد انتظار آن به بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد ( نوروش و عابدی ، 1386، 8).

هزینه خاص سهام عادی براساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

ارتباط (6-2)                               ke= eps/po

Ke- هزینه سهام عادی

Eps- درآمد هر سهم

Po – ارزش بازاری سهام عادی

 

2-14-4 هزینه های خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند با این مقصود می باشد که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر با تعداد سهامی از شرکت می باشد که اگر سود انباشته به صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویند. به نحو معمول روشهای تامین مالی از محل سود انباشته مشابه روشهای محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که در محاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی گردد( نوروش و عابدی، 1384 ، 9).

2-14-5 مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته وبدهی

1- نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی می باشد زیرا بازده مورد انتظار سهام عادی از بازده مورد انتظار سهام ممتاز و بدهی بیشتر می باشد ( زیرا ریسک سهام عادی بیشتر می باشد).

2- نرخ هزینه سرمایه بدهی ( وام) کمتر از نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سود انباشته و سود سهام ممتاز می باشد. زیرا اولا بازده مورد انتظار وام دهنده کمتر ازبازده مورد انتظار سرمایه گذاران می باشد ( زیرا وام ریسک کمتری دارد)، ثانیا هزینه بهره ، هزینه قبول مالیاتی می باشد یعنی نرخ مالیات موجب کاهش در هزینه بهره خواهد گردید.

3- در صورتی که انتشار سهام جدید همراه با هزینه انتشار باشد، نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه سود انباشته می باشد( تهرانی، 1385، 408).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد