مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

   2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت

2-2-2-2-1)هزینه ها

وجود سهامداران کنترلی می تواند اثرهای زیانباری برای یک شرکت داشته باشد.به علت اینکه ممکن می باشد منافع سهامداران کنترلی با منافع سایر سهامداران در یک راستا نباشد                         (sheleifer & vishney, 1997). به علاوه تمرکز مسیر جریان های نقدی را از طریق هدایت منافع خود شخص در درون شرکت، از قبیل کاندید شدن و برکناری مدیران روشن می سازد.

سهامداران کنترلی از راههای مختلفی می توانند ثروت سهامداران را مصادره نمایند:

  • پرداخت دستمزد اضافی برای خود؛
  • نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، جایگاه در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛
  • پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛
  • انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛
  • بهره گیری از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛
  • تمایل به اقدام کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهامداران تقسیم خواهد گردید. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند.

بر طبق یافته های آندرد و رزتی[1](2004)، منافع شخصی کنترل می تواند منجر گردد به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آنها اعطا می کند بازده خودشان را تضمین نمایند.

با در نظر داشتن یافته های پژوهشگران، بیشتر موارد رایج عبارتند از:

  • مسائل مربوط به سهام با حق رأی محدود(سهام ترجیحی)؛
  • عبور مالکیت سهام از دو یا چند شرکت، از دست دادن کنترل آنرا مشکل می سازد؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ساختار هرمی، از طریق نگه داشتن آن در جای خود، خودداری مالکیت از کنترل شرکت های هدف می باشد.

کلسنس و همکاران[2](2002) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند(نمودار3-2). در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می یابد، اجازه می دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالیکه هزینه ها در میان همه سهامداران به اشتراک گذاشته می گردد(2007 Rogers etal,).

2-2-2-2-2)منافع

مهمترین مزیت های مرتبط با تمرکز سهام به وسیله ی امکان مالکان برای نظارت بر مدیریت با کاهش احتمالی تضاد و هزینه های آژانس پیوند خورده می باشد.به گونه کلی، مالکیت پراکنده ( تعداد زیادی از سهامداران با تعداد کمی از سهام(منابع) و تعداد کمی از سهامداران با تعداد زیادی از سهام وجود داشته باشد) نظارت ضعیف بر تصمیمات مدیریت را ایجاد می کند. در میان معضلات، مالکیت پراکنده متناسب کردن کارایی سهام را مشکل می سازد. یک نتیجه نظارت ضعیف می تواندف تنوع خطوط تولید شرکت فراتر از سطح عالی برای سهامداران باشد. سطح نظارت بالاتر می تواند مدیران را به جلوگیری از تصمیمات استراتژیکی که ارزش بیشتری برای سهامداران ایجاد نمی کند، تشویق کند. اکیمورا(2003)و آندرد ورزتی(2004) به این موضوع تصریح می کنند که شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سهامداران کنترلی ارتباط منافع و هزینه های نظارت را افزایش می دهد، دلالت بر بهینه سازی راه حل ها برای مسئله تضاد اژانس می کند.لاپرتا و همکاران[3](1998و 1999) بر این باورند که وجود سهامداران کنترلی یک کوشش می باشد برای به حداقل رساندن تضادهای آژانس در کشورهایی با سرمایه گذاران با حفاظت حقوقی وقانونی پایین می باشد.بحث اصلی این می باشد که در محیط های با حفاظت پایین تنها راه ایجاد توازن منافع وجود سهامداران کنترلی خواهد بود، آن چیز که سیگنال تعهد به سرمایه گذاران خارجی را نشان می دهد این می باشد که سهامداران کنترلی دارایی های شرکت را منحرف نخواهند نمود.

کلاسن و همکاران[4](2002) منافع تمرکز سهام را به عنوان اثر همسویی مطرح کرده اند. (نمودار3-2) در اثر همسویی وقتیکه اندازه سهام نگه داشته شده توسط کنترل کننده افزایش می یابد، این افزایش، انگیزه برای نظارت در همان زمان برای کاهش هزینه را نیز افزایش می دهد( 2007  Rogers etal,).

وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت می باشد، او تحت تأثیر نیروهای بازار و نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع). پیش روی زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه را در دست داشته باشد، او ممکن می باشد از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه می باشد (فرضیه سنگربندی). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید.بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک ارتباط غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می گردد(نمودار3-2) (محمدی وهمکاران 1388).

[1] -Andrade & Rossetti

[2] – Claessens  et al.

[3] – La Porta et al

[4] – Claessens  et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر اندازه تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس مطلوب

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس نامطلوب

4-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و انحراف معیار نامطلوب

پایان نامه - تز - رشته حسابداری