مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-5)مسائل مورد توجه در تخمین مدل

با در نظر داشتن اینکه قبل از تخمین و اجرای مدل های رگرسیونی، لازم می باشد از وجود بعضی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل گردد پس به مقصود اطلاع از برخورداری داده های پژوهش از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می باشد. برای مثال، از مفروضات ابتدایی مدل های رگرسیونی و شرط بهره گیری از این مدل ها، نرمال بودن توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش می باشد. برای مطالعه سایر موارد مربوط به متغیرها و داده های پژوهش نیز آزمون های لازم صورت گرفته می باشد که در ادامه به اختصار به کلیات آن ها تصریح می گردد.

 3-2-5-1)نرمال بودن

برای مطالعه نرمال بودن داده ها از آزمون های نرمال بودن[1] بهره گیری می گردد. این آزمون ها به گونه کلی به دو گروه شامل روش های ترسیمی[2] و روش های عددی[3] تقسیم می گردد. روش های ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی یا ارائه می کنند. اما روش های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نمایند. در روش های عددی میتوان هم از آمار توصیفی و هم از تکنیک ها و آزمون های مختلف آمار استنباطی بهره گیری نمود. در این پژوهش با بهره گیری از آزمون جارک-برا (به عنوان یک روش عددی) به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده می باشد. در این آزمون از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد مطالعه می توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد.

در این آزمون، فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن می باشد که در صورت به دست آمدن احتمال تأیید کمتر از 5 درصد، فرض صفر با احتمال 95 درصد رد می گردد. این آزمون در جریان مطالعه آمار توصیفی داده های پژوهش انجام شده می باشد(افلاطونی، نیک بخت، 1389، ص 108).

 3-2-5-2)نا همسانی واریانس[4]

یکی از مهمترین، فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این می باشد که اجزای اخلال uit که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی:   i=1,2,…,n   اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی می باشد. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می باشد. لذا در پژوهش حاضر امکان مواجه با مسأله ناهمسانی واریانس هست.

برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(EGLS) بهره گیری نمود(گجراتی، 1383، ص 89). در این پژوهش، به مقصود رفع نا همسانی واریانس از تخمین زن های(EGLS) بهره گیری شده می باشد.

3-2-5-3)خود همبستگی

یکی دیگر از موارد نقص فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی[5] یا خود همبستگی[6] در رگرسیون می باشد که به وضعیتی تصریح می کند که در آن میان اجزای اخلال نوعی ارتباط همبستگی مستقر می باشد. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر نظاره ( تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی اش) با جزء اخلال نظاره دیگر، به وجود می آید. همبستگی پیاپی یا خود همبستگی در چندین نوع یا مرتبه قابل نظاره می باشد. برای مثال، در همبستگی پیاپی مرتبه اول[7] اجزای اخلال یک دوره زمانی به گونه مستقیم با اجزای اخلال یک دوره بعد همبستگی دارند. راه حل متداول برای مطالعه احتمال وجود همبستگی پیاپی، بهره گیری از آماره دوربین واتسون[8] می باشد که در این پژوهش نیز برای این مقصود به کار گرفته شده می باشد. این اماره به گونه معمول بین صفر تا 4 تغییر می کند. مرز تقریبی همبستگی پیاپی مثبت و منفی عدد 2 می باشد. اگر آماره بالاتر از 2 باشد بیانگر وجود خود همبستگی منفی و اگر کمتر از 2 باشد نشان دهنده وجود خود همبستگی مثبت می باشد. چنانچه آماره در حدود 2 باشد به این معنی می باشد که در رگرسیون، خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد. از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واتسون می توان نسبت به رد یا قبول وجود خود همبستگی قضاوت و نتیجه گیری نمود. با تشخیص ساختار همبستگی ها به ویژه با آزمون نمودار ACF یا آزمون تشخیص ساختار  ARMAدر Eviews6 می توان روش مناسب برای رفع خود همبستگی را در مدل پیدا نمود. به این ترتیب در صورت برخورداری از ساختار ARMA مدل با اضافه کردن به ترکیبات AR یا MA در بین مؤلفه های مدل اجرا می گردد( جعفری سرشت، 1389).

 ۳-2-5-4) هم خطی

همخطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود می آید. معیار تشخیص همخطی (که به تورم واریانس معروف می باشد) مبتنی بر تغییر ضریب تعیین و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای هم خط به مدل می باشد. از جنبه کاربردی، تا زمانی که اندازه تبیین دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آنها نیز معنادار باشد در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی گیرد. راهکار رفع همخطی پیش از حذف متغیرهای شدیداً همخط، بهره گیری از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تأثیر متغیرهای همخط در قالب یک متغیر روی مدل می باشد(جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

3-2-5-5)مانایی متغیرها

به کارگیری روش های سنتی در اقتصاد سنجی مبتنی بر فرض مانایی سری زمانی می باشد. اما مطالعه های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که این فرض درمورد بسیاری از سری های زمانی متغیرهای اقتصادی، اشتباه بوده و بیشتر متغیرها نامانا هستند. اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشند ممکن می باشد مشکلی به نام رگرسیون کاذب رخ دهد(مهرگان و رضایی، 1388، ص 122). در این نوع رگرسیون ها در عین حالی که ممکن می باشد هیچ ارتباط یا مفهومی بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین بدست آمده به احتمال زیاد بسیار بالاست و موجب می گردد که محقق به استنباطهای غلطی در مورد اندازه ارتباط بین متغیره دست یابد. پس ضروری می باشد که مانایی یا نامانایی متغیرهای مورد بهره گیری در مدل مورد مطالعه قرار گیرد. به مقصود پرهیز از به کارگیری سری های زمانی نامانا در مدل های سری زمانی و مختلط از سه روش زیر می توان متغیرهای موجود در مدل را آزمون نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) روش ترسیمی

ب) روش همبسته نگار( که تابع خود همبستگی را پیش روی تعداد مشخصی وقفه ترسیم می کند)

ج) روش آزمون ریشه واحد

به مقصود مطالعه مانایی متغیرها در این پژوهش از آزمون ریشه واحد بهره گیری شده می باشد.

[1].Normality Tests

[2].Graphical Methods

[3]. Numerical Methods

[4] .Heteroscedasticity

[5]. Serial Correlation

[6].Auto correlation

[7].First- order Serial Correlation

[8].Durbin Watson(D W)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر اندازه تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس مطلوب

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس نامطلوب

4-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و انحراف معیار نامطلوب

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید