مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 مفهوم اقتصادی سود

مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده می باشد. آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند . برای مثال ،آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی(ثبت )سود دانستند.

در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه گردید. فیشر، لیندال و هیکس درمورد ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف نمود:یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی،سود واقعی و سود پولی.

سود روانی عبارت می باشد از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی می باشد که نمی توان آن را به صورت تقریبی بیان نمود. سود واقعی عبارتست از اظهار رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می گردد. سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری نمود. به اظهار دیگر،با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه نمود. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول هایی می باشد که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل میدهد وسود پولی مرحله ای از سود می باشد که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور نمود که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه )جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده(بهره)» بیان نمود و مقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد. این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید،مطرح گردد. پس انداز برابر می باشد با تغییر در سرمایه اقتصادی.

هیکس اقتصاددان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با بهره گیری از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارئه نمود که می توان آن را به این شکل تشریح نمود که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

آیا کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری