دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4 تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن

تغییرات درجه ی اهرم مالی پیش روی تغییرات سود قبل از بهره و مالیات چگونه می باشد. برای پاسخ دادن به این سوال لازم می باشد آغاز نقطه ی سربه سری محاسبه گردد. نقطه ی سر به سری مالی مقداری از سود قبل از بهره و مالیات می باشد که به ازای آن سود صاحبان سهام عادی صفر گردد. نقطه ی سر به سر مالی به تبیین زیر تعریف می گردد:

ارتباط (1-2) :

EBIT : سود قبل از بهره و مالیات در نقطه ی سربه سری مالی

I : هزینه ی بهره

T: نرخ مالیات

Dp: سود سهام ممتاز

به عنوان مثال چنانچه در شرکت آلفا هزینه بهره برابر 20000 ریال و سود سهام ممتاز برابر 10000 ریال و نرخ مالیات بردرآمد 50000ریال باشد، نقطه ی سربه سری مالی برابر خواهد بود با :

EBIT*=20000+10000|50%=40000

تغییرات درجه ی اهرم مالی را با بهره گیری از مفروضات شرکت آلفا در چند سطح مختلف سود قبل از بهره و مالیات محاسبه می کنیم:

1) EBIT*= 10000

2) EFL = 10000|10000-20000-10000|50%=33%

3) EBIT*=40000

4) DFL = 40000|40000-20000-10000|50%=∞

به گونه کلی در ارتباط با تغییرات در اهرم مالی می توانیم بگوییم:

1- برای هر سطحی از سود قبل کسر بهره و از مالیات درجه ی اهرم مالی خاصی هست.

2- درجه ی اهرم مالی در این ترازنقطه ی سربه سری مالی منفی می باشد( البته به این معنی نیست که با افزایش سود قبل از بهره مالیات، سود سهامداران عادی کاهش پیدا کند).

3- درجه ی اهرم مالی در نقطه ی سربه سر تعریف نشده می باشد.

4- در بالاتر از نقطه ی سربه سری مالی درجه ی اهرم مالی مثبت می باشد. با افزایش سود قبل از بهره و مالیات مقدار درجه ی اهرم مالی کاهش یافته و نهایتا به سمت 1 میل می کند( دلاوری، 1377).

2-5 منابع مالی شرکت ها

در طبقه بندی متداول منابع مالی، سه گونه منبع مالی هست، گروه اول و دوم مربوط به منابع داخلی شرکت ها و گروه سوم مربوط به منابع خارجی می باشد این سه گره به تبیین زیر می باشد ( جهانخانی، 1373 : 2)

1- منابع مالی که هزینه ای ندارند:

این گروه از منابعی مانند بستانکاران تجاری، پیش دریافت از مشتریان و هزینه های پرداختنی تشکیل شده می باشد که بهره گیری از این گروه منابع بسیار به نفع شرکت می باشد. زیرا منابع مذکور بدون صرف هزینه موجب کاهش هزینه سرمایه و افزایش سود سهامداران و ارزش سهام می گردد ( نیکومرام و همکاران، 1378، 248).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد