دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 
فهرست مطالب

 

عنوان صفحات
فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

1

2

1-2- اظهار مسئله 3
1-3 سوال آغازین پژوهش

1-3-1 پرسش های فرعی پژوهش

6

6

1-4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش 6
1-5 اهداف پژوهش 7
1-5-1  اهداف کلی 7
1-5-2  اهداف فرعی 7
1-6  مدل مفهومی پژوهش 8
1-7 فرضیه های پژوهش 8
1-7-1 فرضیه اصلی 8
1-7-2 فرضیه فرعی

1-8 روش پژوهش

1-8-1 جامعه آماری و یژگی های آن

1-8-2 روش گردآوری اطلاعات

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

8

9

9

9

9

1-9 قلمرو پژوهش 10
1-9-1 قلمرو مکانی پژوهش 10
1-9-2  قلمرو زمانی پژوهش 10
1-9-3 قلمرو موضوعی پژوهش 10
1-10 تبیین واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در این پژوهش 10
1-11 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 11
1-11-1 متغیرهای مستقل پژوهش 11
1-11-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 12
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل دوم ادبیات پژوهش

14 2-1 مقدمه

15
ا

2-2 ویژگی های روشهای تامین مالی

16 2-3 عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی

19 2-3-1 تاثیر روش های تامین مالی بر سود سهامداران

20 2-3-2 تاثیر روش های تامین مالی بر روی ریسک وسود

20 2-3-3 تاثیر اهرم مالی بر سود ( بازده ) سهامداران

21 2-4 تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن

21 2-5 منابع مالی شرکت ها

22 2-5-1 سود انباشته و هزینه های غیرنقدی

23 2-5-2 سود انباشته

23 2-5-3 مزایا و معایت تامین مالی از طریق اوراق قرضه

23 2-6 سهام ممتاز

24 2-6-1 ویژگیهای سهام ممتاز

24 2-6-2 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

24 2-6-3 معایب تامین مالی سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

25 2-6-4 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

25 2-6-5 معایب تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

25 2-7 سهام عادی

25 2-7-1 مزایای تامین مالی از طریق سهام عادی

26 2-7-2 معایب تامین مالی ازطریق سهام عادی

26 2-8 اعتبارات تجاری

26 2-8-1 تامین مالی از بانکهای تجاری

26 2-9 اسناد تجاری

27 2-9-1 تامین مالی بلندمدت و بازار سرمایه

27 2-9-2 بدهی بلند مدت و تامین مالی

28 2-10 بدهی تضمین شده

28 2-10-1 بدهی تضمین نشده

29 2-10-2 اجازه به عنوان بدهی بلند مدت

29 2-11 روش های تامین مالی میان مدت وبلند مدت

29 2-12 تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی

32 2-12-1 تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی

33 2-12-2 هزینه تامین مالی

34
ب

2-13 هزینه سرمایه

35 2-14 اثر اهرم بر هزینه بدهی

36 2-14-1 هزینه بدهی ( اوراق قرضه)

36 2-14-2 هزینه سهام ممتاز

37 2-14-3 هزینه سهام عادی

37 2-14-4 هزینه های خاص سود انباشته

38 2-14-5 مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی

38 2-15 هزینه نهایی سرمایه

38 2-15-1 تجزیه تحلیل هزینه ی نهایی سرمایه و فرصتهای سرمایه گذاری

39 2-15-2 محاسبه هزینه سرمایه شرکت ( متوسط هزینه سرمایه)

39 2-16 بدهی در مقایسه با سرمایه

39 2-17 انواع نسبت های مالی

40 2-18 عوامل موثر برساختار سرمایه

42 2-19 الگوی میلر و مودیلیانی بدون مالیات

43 2-19-1 الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت ها

44 2-19-2 الگوی میلر و مودیلیانی با در نظر گرفتن مالیات بردرآمد شخصی

44 2-20 فرضیه عدم تقارن اطلاعات

44 2-21 تئوری سلسله مراتبی گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)

44 2-22 فرضیه جریان نقدی آزاد

44 2-23 تئوری توازی ایستا

45 2-24 جمع بندی

45 2-25 سود آوری

45

سایت منبع

2-25-1 مفهوم سود و سودآوری

45 2-25-2 اهمیت سود و معیارهای سنجش آن

46 2-25-3 ماهیت سود تقسیمی و تأثیر آن

46 2-25-4 اهداف سیاست تقسیم سود

47 2-25-5 دو توجه مهم در مورد تصمیمات سود سهام

47 2-25-6 سرمایه گذاری مجدد سود سهام

48 2-25-7 صورت سود و زیان

48 2-25-8 سود هر سهم

49 2-25-9 سود تقسیمی هر سهم

49
ج

2-25-10 روش های تقسیم سود سهام

50 2-25-10-1 عوامل موثر برخط و مشی تقسیم سود

50 2-25-11 سودآوری فرصت های سرمایه گذاری

51 2-25-11-1 مالیات بردرآمد

51 2-25-12 نقدینگی

52 2-25-13 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود

52 2-25-14 ارزیابی سهام از طریق سودآوری

53 2-26 پیشینه پژوهش

53 2-27 اختصار و جمع بندی فصل

55 فصل سوم روش پژوهش

57 3-1 مقدمه

58 3-2 روش پژوهش

58 3-3 جامعه آماری

59 3-3-1نمونه آماری

59 3-3-2 جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه

61 3-4 ابزار گردآوری اطلاعات

62 3-4-1 دوره زمانی

62 3-4-2 نحوه جمع آوری اطلاعات پژوهش

62 3-5 روایی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات

63 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

63 3-7 متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

63 3-7-1 سود انباشته

64 3-7-2 وام بلند مدت

64 3-7-3 تامین مالی کوتاه مدت

64 3-8 آزمون همبستگی پیرسون

64 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

66 ۴-۱- مقدمه

67 4-1-2 آزمون نرمالیته

67 4-1-3 مطالعه سوالات پژوهش

67 4-1-3-1 مطالعه سوال اول

67 4-1-3-1-1 آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش

67
د

4-1-3-1-2 تجزیه وتحلیل وآزمون متغیرها با بهره گیری از رگرسیون

69 4-1-3-2 مطالعه سئوال دوم

69 4-1-3-2-1 آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش

70 4-1-3-2-2 تجزیه وتحلیل وآزمون متغیرها با بهره گیری از رگرسیون

70 4-1-3-3 مطالعه سئوال سوم

71 4-1-3-3-1 آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش

71 4-1-3-3-2 تجزیه وتحلیل وآزمون متغیرها با بهره گیری از رگرسیون

71 4-2 آزمون رتبه بندی متغیرها ( فریدمن )

72 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

73 5-1 مقدمه

74 5-2 مروری بر پژوهش

74 5-3 پیشنهادات پژوهش

77 5-3-1 پیشنهادات منتج از فرضیه ها

78 5-4 محدودیت های پژوهش

78 5-4-1 محدویت های تحت کنترل محقق

78 5-4-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

79 منابع و ماخذ

81 ضمائم

85

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد