دانلود پایان نامه ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد رفتاری

رویکرد رفتاری ریشه در نظریه تأثیر داشته و بر وابستگی متقابل رفتارهای تأثیر که می توانند موانعی را برای یک سیستم سازمانی ایجاد نمایند، تمرکز دارد. بنا به تعریف کتز و کان ، رفتارهای تأثیر  اقدامات واکنشی یک فرد درمقابل رفتارهای تکراری سایرین بوده، به گونه ای که پیامدهای آن اقدامات قابل پیش بینی باشد. از نقطه نظر این رویکرد ، مدیریت منابع انسانی ابزاری برای مدیریت رفتار کارکنان می باشد . این فرض هست که استراتژی های متفاوت، الزامات رفتاری متفاوتی را می طلبند. پس، وظیفه مدیریت منابع انسانی آن می باشد که با بهره گیری از استراتژی های منابع انسانی: اولاً، رفتارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی های شرکت را شناسایی نمایند ثانیاً، فرصت لازم برای کارکنان برای خوگرفتن به آن رفتارها را ایجاد نماید ثالثاً، تضمین نماید که کارکنان از شایستگی های لازم برخوردارند و در نهایت انگیزش کافی را در کارکنان برای ایفای تأثیر های موردنیاز ایجاد نماید. (اسچولر و جکسون،7:2005)

در رویکرد رفتاری این فرض هست که هدف ازاقدامات مختلف منابع انسانی ، شناسایی و تحت نظارت درآوردن توجه ها و رفتارهای کارکنان می باشد. اینکه کدامیک از این ویژگی ها و رفتارها می تواند کارآمد باشد به ویژگی های مختلف سازمان مانند استراتژی آن بستگی دارد. وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آن می باشد که باتوجّه به تفاوت در رفتارهای تأثیر مورد نیاز سازمان، استراتژی های مناسبی را به مقصود شناسایی و تقویت آن رفتارها ارائه نماید. این رفتارهای تأثیر می تواند دارای ابعاد متفاوتی باشد از قبیل رفتار تکراری پیش روی رفتار مبتنی بر نوآوری، ریسک پذیری کم پیش روی ریسک پذیری زیاد و عدم انعطاف پیش روی انعطاف پذیری در برابر تحول .براین مبنا، شولر وجکسون  با ارائه الگویی در زمینه ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های رقابتی، مدعی شدند که استراتژی رقابتی نوآوری مستلزم رفتارمبتنی بر نوآوری و همکاری، توجه بلندمدّت، ریسک پذیری بالا و سطح متوسطی از حساسیت نسبت به کمیّت و کیفیّت می باشد. بر عکس، استراتژی رهبری هزینه مستلزم رفتار تکراری، توجه کوتاه مدّت، فعالیت مستقل،حساسیت بالا نسبت به کمیّت، توجّه نسبی به کیفیت وریسک پذیری اندک می باشد .از دیگر مطالعاتی که برمبنای رویکرد رفتاری به اقدام آمد، تحقیقات مایلز و اسنو[1] پیرامون ارتباط بین استراتژی های تدافعی، آینده نگر وتجزیه و تحلیل کننده و کارکردهای مختلف منابع انسانی بود. اگرچه این نویسندگان به طورمشخص رفتارهای تأثیر مورد نیاز برای هریک از این استراتژی ها را ترسیم ننمودند امّا مدعی شدند که نوع استراتژی منابع انسانی برای هر یک از این سه استراتژی، تابع رفتارها و مهارت های مورد نیاز برای انجام آنها می باشد (رایت وام سی ماهان،1992 :304-303).

[1]–  Myles & Sno

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد