دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

   
فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     1

فصل اول : کلیات پژوهش

   
مقدمه……………………………………………… 3
اظهار مسأله ………………………………………… 5
ضرورت و اهمیّت پژوهش…………………………………. 7
اهداف پژوهش………………………………………… 9
فرضیات پژوهش……………………………………….. 9
روش پژوهش………………………………………….. 10
جامعه و نمونه آماری…………………………………. 10
نمونه آماری………………………………………… 10
ابزار سنجش…………………………………………. 10
تعاریف نظری واژه ها…………………………………. 10
تعاریف عملیاتی……………………………………… 12
قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی و موضوعی)…………………… 13
مدل مفهومی پژوهش……………………………………. 13
فصل دوم : ادبیات پژوهش
بخش اول : تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای
مقدمه……………………………………………… 16
تعاریف…………………………………………….. 18
آموزش کارکنان و مدیران………………………………. 19
آموزش افراد بزرگسال و اصول آن………………………… 25
آموزشهایفنیوحرفهای …………………………………. 26
آ‌موزش رسمی ………………………………………… 26
آ‌موزش غیر رسمی …………………………………….. 27
آموزش مداوم………………………………………… 27
آموزش ضمنی…………………………………………. 27
یادگیری……………………………………………. 28
بازار کارو کار آفرینی……………………………….. 28
بخش دوم : توسعه منابع انسانی  
مقدمه……………………………………………… 36
رویکردهای مدیریت منابع انسانی………………………… 36
بخش سوم :  تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی  
تأثیر آموزش در بهره وری سازمانی………………………… 46
ارتباط سازمانی …………………………………….. 53
ویژگی های توجه……………………………………… 54
بخش چهارم :  پیشینه تحقیقات  
پیشینه پژوهش داخلی …………………………………. 56
پیشینه پژوهش خارجی …………………………………. 57
فصل سوم : روش پژوهش  
مقدمه……………………………………………… 61
روش پژوهش………………………………………….. 61
جامعه و نمونه آماری…………………………………. 61
متغیر های پژوهش…………………………………….. 63
ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………….. 65
شیوه نمره گذاری پرسشنامه ها…………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

68 اعتبار و روایی پرسشنامه ها……………………………

69 چگونگی جمع آوری اطلاعات……………………………….

69 روش های تجزیه و تحلیل………………………………..

   

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 

  مقدمه………………………………………………

72 یافته های توصیفی…………………………………….

72 یافته های استنباطی………………………………………

77 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  مقدمه ……………………………………………..

84 بحث و مطالعه…………………………………………

85 توصیف وضعیت…………………………………………

85 نتایج آزمون فرضیات…………………………………..

88 پیشنهادها…………………………………………..

95 فهرست منابع…………………………………………

 

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

99

   

 

   

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

  جدول ( 4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت جنسیت……………………………………………………….72

  جدول ( 4-2) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………………73

  جدول ( 4-3) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلات    74

  جدول( 4-4) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک گواهی مهارتی     75

  جدول( 4-5) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک شغل… 75

  جدول( 4-6) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک مدت زمان اشتغال  76

  جدول( 4-7)   نتایج نتایج همبستگی جندگانه بین آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی   77

  جدول( 4-8)   نتایج رگرسیون همزمان آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی    78

  جدول( 4-9)    نتایج همبستگی جندگانه بین آموزشهای فنی و حرفه ای 79

  جدول( 4-10)   نتایج رگرسیون تاثیر  آموزش فنی و حرفه ای بر  دانش، مهارت و توانایی‌های افراد   79

  جدول( 4-11)   نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای  … 80

  جدول( 4-12)   نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای  بر  ارتباطات سازمانی  80

  جدول( 4-13)   نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی 81

  جدول( 4-14)   نتایج رگرسیون تاثیر آموزش فنی و حرفه ای  بر درک بهتر هدفهای سازمانی افراد     81

  جدول( 4-15) نتایج ضریب همبستگی پیرسون  ارتباط بینآموزش فنی و حرفه ای با خصوصیات فردی    82

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

نمودار( 4-1) فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………72

 
نمودار( 4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تاهل……………………………………………………………………..73  
نمودار( 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت  تحصیلات……………………………………………………………..74  
نمودار( 4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک گواهی مهارتی……………………………………………………………………..75  
نمودار( 4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل…………………………………………………………………………………..76  
نمودار( 4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدت زمان اشتغال……………………………………………………………….77  

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد