دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

7 فرضیه های پژوهش

1-7-1 فرضیه اصلی

بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری هست.

1-7-2 فرضیه فرعی

1- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق منابع داخلی ( سود انباشته) ارتباط معناداری هست.

2- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق استقراض ( وام بلند مدت) ارتباط معناداری هست.

3- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وتامین مالی کوتاه مدت ارتباط معناداری هست.

 

1-8 روش پژوهش

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسّر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی[1] درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1388، 155).

این پژوهش به لحاظ ماهیت موضووع و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و به تشریع ارتباط میان متغیرهای مالی و اقتصادی با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.

1-8-1 جامعه آماری و ویژگی های آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، جامع آماری این پژوهش از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده انتخاب گردید که دارای ویژگی های ذیل باشند.

الف- در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

ب- پایان سال مالی آن ها، 29 اسفند هر سال باشد.

ج- سابقه عضویت آن در بورس از سال 1384 باشد.

با در نظر داشتن معیارهای گفته شده شرکت صنایع عضو بورس اوراق بهادار با در نظر داشتن ویژگی هایی که در فصل سوم ذکر خواهد گردید ، تعداد 50 شرکت که دارای این ویژگی ها بودند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.

1-8-2روش گردآوری اطلاعات

با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران جهت دستیابی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته گردید در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش آغاز با بهره گیری از روش آمار توصیفی به تجریه و تحیلی داده ها می پردازیم و سپس برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گیری می گردد، به آن معنا که اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون با بهره گیری از نرم آماری SPSS نسخه 16 پردازش می گردد، با در نظر داشتن این که متغیرهای مورد بحث ما از نوع فاصله ای می باشند برای تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش از رگرسیون بهره گیری می گردد.

1-9 قلمرو پژوهش

1-9-1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر تمام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند و همچنین دربازه زمانی 89-86 در بورس فعال بوده اند را شامل می گردد.

1-9-2  قلمرو زمانی پژوهش

از لحاظ قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس اطلاعات بازه زمانی 1386 الی 1389 بوده که این پژوهش در سال 1392 شکل گرفته می باشد.

1-9-3 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت از « مطالعه تاثیر شیوه های تامین مالی در اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می باشد.

[1]Methodology

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد