دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

 1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
 2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
 3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
 4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
 5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
 6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی
 7. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

1-5 فرضیات پژوهش

فرضیه اول) آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی  تاثیر  دارد.

فرضیه دوم) آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت  افراد تاثیر دارد.

فرضیه سوم) آموزش فنی و حرفه ای بر  دانش، مهارت و توانایی‌های افراد تاثیر دارد.

فرضیه چهارم) آموزش فنی و حرفه ای  بر  قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد تاثیر دارد.

فرضیه پنجم) آموزش فنی و حرفه ای  بر  درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری تاثیر دارد.

فرضیه ششم) آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی تاثیر دارد.

فرضیه هفتم)  آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد تاثیر دارد.

فرضیه هشتم) بین آموزش فنی و حرفه ای با خصوصیات فردی افراد ارتباط هست.

1-6  روش پژوهش

روش پژوهش این پژوهش  از نوع توصیفی – همبستگی  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
 2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
 3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
 4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
 5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
 6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد