دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

)  رویکرد مبتنی بر منابع

این رویکرد ، بیشترین اندازه تأثیر را بر ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی برجای گذاشته می باشد. بر اساس این رویکرد ، سازمان ها در صورتی می توانند موفّق باشند که به برتری رقابتی دست یافته و آن را حفظ نمایند .برتری رقابتی زمانی حاصل می گردد که عامل این برتری، ویژگی های ارزش، کمیابی، غیرقابل تقلید و بدون جانشینی بودن را دارا باشد.(اسچولر و جکسون،243:1995). پاوو[1] ، رایت، هووس لید[2] ، کاموچی[3] و باکسل[4] ازجمله نویسندگانی بودند که این نظریه را برای حوزه مدیریت منابع انسانی به کار بردند و مدعی شدند کارکنان سازمان تنها منبعی هستند که ویژگی های مذکور را دارا می باشند. رویکرد مبتنی بر منابع منجر به ایجاد یک تغییردر تفکّرمدیریت استراتژیک گردیدکه به موجب آن تفکر از بیرون به درون جای خود را به تفکر ازدرون به بیرون داد. بر اساس این پارادایم بود که منابع درونی عامل تعیین  برتری رقابتی سازمان ها شناخته شدند. (پااووی و بوسلی،3:2002-2) [5] در نتیجه سازمان ها به جای آنکه توجّه خود را به طراحی استراتژی رقابتی برای واکنش نسبت به محیط بیرونی خود معطوف دارند، بایستی استراتژی خود را برپایه بهره برداری بهینه ازمنابع داخلی به ویژه سرمایه انسانی به مقصود دستیابی به برتری رقابتی بناگذارند. ( آلن و رایت،5:2006)[6].

تسری این نظریه به حوزه مدیریت منابع انسانی باعث گردید پژوهش های زیادی پیرامون این موضوع که سازمان های موفّق چگونه منابع انسانیشان را مدیریت می نمایند، انجام پذیرد. همچنین، ارتقای جایگاه سازمانی واحد منابع انسانی و توجّه خاص به وظایف سنّتی مدیریت منابع انسانی از قبیل آموزش مستمر، فرآیند گزینش و فرهنگ سازمانی مرهون این نظریه می باشد. برخلاف نظریه نهادی، صاحب نظران رویکرد مبتنی بر منابع عقیده دارند که استراتژی و سیستم مدیریت منابع انسانی چیزی نیست که قابل تقلید از سایر سازمان ها باشد زیرا، استراتژی و سیستمی که در یک سازمان موفّق بوده، ممکن می باشد در سازمان دیگر به علت عدم انطباق با استراتژی سازمانی و سایر عوامل محتوایی به ویژه منابع انسانی آن، ناکارآمد باشد. (اسچولر و جکسون، 53:2005) .

[1]– Paowo

[2] -Hoves lid

[3] -Kamuchi

[4] -Baxel

[5] -Paauwe & Boselie

[6] -Alen & Wright

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد