دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 پیشینه پژوهش

2-5-1- پیشینه داخلی

  • رضاییان و اهری (1383: 120) مدلی را به مقصود تغییر رفتار سازمانی با بهره گیری از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیت ها ارائه نمودند.

اجرای هر تئوری به طراحی مدلی با مؤلفه ها و اجزای آن تئوری وابسته می باشد و نویسندگان این مقاله با اتکا به به این شیوه، مدلی را برای تغییر رفتار سازمانی و رفع مقاومت به عنوان عاملی جهت افزایش تولید طراحی کرده و در آن، ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها را برای از بین بردن مقاومت و مدیریت آن گنجاندهاند و با آزمون آن در میدان اقدام، اندازه روایی و پایانی آن را به اثبات رسانده و در اختیار مدیران و دستاندرکاران مدیریت تغییر سازمانی قرار داده اند. نتایج تحلیل آماری با بهره گیری از توزیع باینومینال بیانگر این موضوع می باشد که مؤلفه های مورد نظر در وضعیت متوسط و یا بالاتر از آن قرار دارند و اندازه اهمیت پاسخ دهندگان را نسبت به این مؤلفه ها نشان میدهد. تحلیل انجام شده در خصوص تأثیر مؤلفه های جمعیت شناختی یعنی سن، جنسیت، نوع شغل و اندازه تحصیلات، که با بهره گیری از آزمونهای آماری کروسکال والیس و یو من ویتنی صورت گرفته می باشد نشان دهنده عدم وجود تأثیر این مؤلفه ها بر فرضیه های گوناگون اصلی و فرعی پژوهش می باشد و این تحلیلها حاکی می باشد که مدل میتواند در تمام شرایط و در مورد همه سازمانها، اعم از تولیدی یا خدماتی به کار رود.

برای طراحی مدلی که بتواند گویای روابط مزبور در سازمانها باشد، تغییر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد. که ارتباط آن با تولید که  متغیر مستقل می باشد مورد مورد مطالعه قرار می گیرد. مقاومت کارکنان در این پژوهش تأثیر متغیر واسط یا مداخله گر را اعمال می نماید. پس می توان مدل سطح صفر تأثیرگذاری تغییر رفتار بر تولید را به صورت نمودار٢-٢ نشان داد:

 

 

شکل ٢-1 مدل تاثیر گذاری تغییر رفتار بر تولید، 1384

از آنجا که هدف این مقاله، تغییر رفتار یا رفع مقاومت کارکنان با بهره گیری از کاربرد ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها می باشد، مدل مفهومی زیر برای این مقصود طراحی و ارائه می گردد.

در تحلیل انجام شده، ارتباط مؤلفه ها با یکدیگر به صورت عّلی و دوتایی انجام شده و این امر به خاطر مدل مفهومی طراحی شده پژوهش می باشد که در آن، ارتباطات یک طرفه و عّلی بین دو مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تحلیل ارتباطات، نتایج تحلیل، و معناداری آنها به تبیین نمودار 2-3 انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد