دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

17 انواع نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، از دیدگاه های مختلف انجام می شود براساس آنها می توان از نقاط ضعف و قوت وضعیت و عملکرد مالی واحد انتفاعی آگاهی پیدا نمود. براساس این دیدگاه ها، انواع نسبت های مالی به تبیین زیر طبقه بندی می گردد( نیکو مرام و دیگران، 1378، 75).

الف- نسبت های نقدینگی

ب- نسبت های فعالیت ( کارایی)

ج- نسبت های اهرمی ( بافت مالی)

د- نسبت های سودآوری

الف- نسبت های نقدینگی

اعتبار دهندگان کوتاه مدت نظیر عرضه کنندگان کالا، علاقمندند توانایی واحد انتفاعی را در پرداخت تعهدات کوتاه مدت اندازه گیری کنند. از طرف دیگر مدیریت نیز علاقمند می باشد، توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت بصورت کمی و کیفی به مقصود کسب اعتبار بیشتر، اندازه گیری گردد و همچنین برنامه ریزی مناسب جهت بهره گیری از سرمایه در گردش را تنظیم کند و یا اینکه از کمیت و  کیفیت  دارایی های جاری آگاه گردد. مهمترین نسبت های نقدینگی عبارتند از:

 

1- نسبت جاری

2- نسبت سریع ( آنی)

ب- نسبت های فعالیت

ارزیابی نحوه بهره گیری از منابع واحد انتفاعی در تحلیلگری مالی مهم می باشد در این ارتباط از نسبت های فعالیت بهره گیری می گردد. به این معیارها، نسبت های کارایی هم گفته می گردد زیرا هدف آنها اندازه گیری اندازه بهره گیری از دارایی های واحد انتفاعی می باشد.

ج- نسبت های اهرمی ( بافت مالی)

به این نسبت ها، نسبت های سرمایه گذایر یا نسبت های بدهی بلندمدت یا نسبتهای ساختار مالی نیز گفته می گردد. با این نسبت ها ارتباط منابع مالی مورد بهره گیری واحد انتفاعی با بدهی های جاری و بلند مدت و ارتباط بدهی ها با حقوق مالکان تعیین و ارزیابی می گردد. با بهره گیری از این نسبت ها، ترکیب و سهم بین بدهی ها و حقوق صاحبان در تامین منابع مالی مشخص می گردد. مدیر مالی می تواند با بهره گیری از تحلیل این نسبت ها، ساختار مالی مناسبی برای واحد انتفاعی پیش بینی کند.

د- نسبت های سودآوری

از مهمترین دیدگاه های تحلیلگری مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی براساس دیدگاه سودآوری می باشد. هدف واحد انتفاعی در کسب سود، موجب گردید که این نسبت ها در تحلیلگری مالی، جایگاه ویژه ای داشته باشد. مدیران، سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به سودآوری واحد انتفاعی توجهی خاص دارند.

دراین نسبت ها، ارتباط ا نواع سودها ( سود ویژه ، سود ناویژه ، سود ویژه عملیاتی، و سود قبل از کسر بهره و مالیات) با فروش و همچنین با دارای ها، مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف از نسبت های سودآوری، مشخص کردن اندازه سودآوری واحد انتفاعی در مقایسه با حجم فعالیت می باشد. سودآوری واحد انتفاعی تابعی می باشد از اندازه و اندازه فروش واحد انتفاعی و همچنین اندازه و ماهیت منابع به کار گرفته شده ( نیکومرام و دیگران، 1378 ، 89).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد