دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه آماری و روش نمونه­گیری

  • جامعه پژوهش و ویژگی­های آن

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار می باشد به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا گردد، به مجموعه­ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکان­ها، رویدادها و به گونه کلی اموری اطلاق می­گردد که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه اندازه صفت­ها یا ویژگی­های مشترک کمتر باشد، جامعه گسترده­تر خواهد بود و هرچه صفت­ها یا ویژگی­های مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی، 1388، 170). اگر بخواهیم اقدام تعمیم درست انجام گیرد، می­بایست جامعه پژوهش به صورت دقیق و با ذکر تمام ویژگی­های لازم مطرح گردد. جامعه آماری این پژوهش کارمندان اداره کل آموزش و پرورش  استان البرز  می­باشند که بر اساس استعلام از واحد کارگزینی تعداد آنها برابر یا 600 نفر بوده می باشد.

  • نمونه و روش نمونه­گیری

نمونه­گیری به معنای برداشتن قسمتی از جامعه به عنوان معرف یا نماینده جامعه می باشد. این نمونه بایستی کلیه یا اکثر ویژگی­های جامعه آماری را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. نمونه­گیری بایستی مطابق با قواعد احتمال یا تصادف صورت گیرد. هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد، می­توان به طرق دیگری در پی نمونه­ای معرف برآمد. می­توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت می باشد. در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر شده و نتیجه­گیری از داده­ها به کل جمعیت تعمیم داده می­گردد (میلر، 1380، 210 – 209). جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان بهره گیری گردید. که بر اساس جدول نام برده تعداد افراد نمونه 234 انتخاب گردید. بعد از انتخاب نمونه جهت توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیری تصادفی بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد