دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

15 هزینه نهایی سرمایه[1]

هزینه نهایی سرمایه، هزینه آخرین مبالغی می باشد که شرکت گردآوری می کند و در صورتیکه اگر سرمایه بیشتر و بیشتر جمع آوری گردد هزینه نهایی سرمایه افزایش خواهد پیدا نمود. هزینه نهایی سرمایه تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرد که عبارتند از:

1- در صورتیکه تامین مالی جدید ساخ تار تامین مالی جدید را تغییر دهد( نسبت بدهی افزایش یابد) متوسط هزینه سرمایه افزایش خواهد پیدا نمود.

2- سرمایه گذاران چنین می پندارند که با سرمایه گذاری های جدید ریسک تجاری افزایش می یابد و لذا هزینه نهایی سرمایه افزایش خواهد پیدا نمود.

3- متغیرهای خارجی مانند تورموچرخه های تجاری موجب افزایش هزینه نهایی سرمایه خواهد گردید.

معمولا هزینه نهایی سرمایه در دامنه ای معین ثابت می باشد و پس از آن افزایش می یابد و دوباره تا حد دیگری ثابت می ماند یعنی منحنی این هزینه معمولا ثابت می باشد(تهرانی،413-412).

2-15-1 تجزیه تحلیل هزینه ی نهایی سرمایه و فرصتهای سرمایه گذاری

سرمایه گذاریهای جدید مستلزم تامین مالی می باشد. اگر شرکت وجه کافی برای انجام سرمایه گذاریهای خود نداشته باشد، نیازمند تامین مالی جدید می باشد و همان گونه که تصریح گردید، به دلیل تغییرات شرایط بازار سرمایه و همچنین وجود هزینه های انتشار، هزینه سرمایه تامین مالی جدید بیشتر می گردد و نتیجتا متوسط هزینه سرمایه برای هر ریال تامین مالی جدید افزایش می یابد. پس شرکت ها در انجام سرمایه گذاری های جدید بایستی به نرخ های جدید هزینه سرمایه و بازده حاصل از سرمایه گذاری مورد نظر توجه کنند تا سرمایه گذاری جدید مقرون به صرفه باشد. طبیعی می باشد تا زمانی یک سرمایه گذاری اقتصادی می باشد که بازده حاصل بیشتر یا حداقل مساوی هزینه تامین مالی یا هزینه سرمایه آن باشد.

2-15-2 محاسبه هزینه سرمایه شرکت ( متوسط هزینه سرمایه)

هزینه سرمایه شرکت از طریق محاسبه میانگین موزون هزینه های جزء سرمایه شرکت بدست می اید. هزینه سرمایه شاخصی جهت ارزیابی منابع تامین مالی ونیز شاخصی جهت ارزیابی امکانات سرمایه گذاری می باشد. در تامین مالی بایستی با در نظر داشتن هزینه سرمایه، آغاز منابع سرمایه ای  ارزانتر مورد بهره گیری قرار گیرد(بختیاری، 1379، 148-149).

2-16 بدهی در مقایسه با سرمایه

بدهی ها بیانگر تعهدات شرکت مبنی بر پرداخت وجه نقد در موعد مقرر می باشند. در اغلب بدهی ها، قراردادی تعهد آور، جهت بازپرداخت اصل وبهره مربوطه در طی یک دوره زمانی مشخص ، تنظیم می گردد. پس، بدهی ها دیونی هستند که همواره تعهدات پرداخت مبالغ ثابت وجه نقد را به دنبال دارند. کوتاهی در پرداخت این مبالغ شرکت را در انجام قراردادش با شکست روبرو می سازد.

حقوق صاحبان سهام بیانگر ادعا بر باقی ماند دارایی های شرکت می باشد که مبلغ ثابتی نیست. به گونه کلی وقتی یک شرکت قرض می گیرد، موظف می باشد که آغاز حق دارندگان اوراق قرضه اش را از جریانهای نقدی شرکت بدهد در صورت کوتاهی شرکت در انجام تعهداتی که در قرارداد اوراق قرضه اش اظهار کرده می باشد، دارندگان این اوراق قرضه می توانند علیه آن شرکت اقامه دعوی کنند. این امر می تواند منجر به اعلام ورشکستگی از

1- اوراق با نام یا بی نام می باشد.

2- قیمت اسمی مشخصی دارد.

3- سررسید آن مشخص می باشد و به تعبیری مدت معین دارد.

4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده می باشد.

5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا ازطریق بورس اوراق بهادار( درصورت پذیرش) مجاز می باشد.

6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های مربوط، سهیم هستند.

7- هر ورقه نشان دهنده اندازه قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه گذاری می باشد(مدرس و عبدالله زاده، 1378، 205).

2-17 انواع نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، از دیدگاه های مختلف انجام می شود براساس آنها می توان از نقاط ضعف و قوت وضعیت و عملکرد مالی واحد انتفاعی آگاهی پیدا نمود. براساس این دیدگاه ها، انواع نسبت های مالی به تبیین زیر طبقه بندی می گردد( نیکو مرام و دیگران، 1378، 75).

الف- نسبت های نقدینگی

ب- نسبت های فعالیت ( کارایی)

ج- نسبت های اهرمی ( بافت مالی)

د- نسبت های سودآوری

[1] – Marginal cost of capital

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5 اهداف پژوهش

1-5-1  اهداف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین شیوه های تامین مالی و اندازه سودآوری پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1389 می باشد.

در صورت وجود ارتباط معنی دار بین روشهای تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران بایستی در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روشهای تامین مالی وجود نخواهد داشت.

1-5-2  اهداف فرعی

در راستای پژوهش هدف اصلی کوشش براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:

– مطالعه ارتباط اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

– مطالعه ارتباط بین اعتبارات کوتاه مدت با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

– مطالعه ارتباط بین سود انباشته با اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید