دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری ( مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی) می پردازد. در این فصل به تفضیل روش پژوهش،جامعه و نمونه آماری، متغییرهای پژوهش، ابزار اندازه گیری، چگونگی جمع آوری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداخته  خواهد گردید.

3-2 روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش به سنجش نتیجه و اثرگذاری که به دنبال پدیده‌ای معین و تلاشی مشخص شکل می گیرد، توجه می گردد یعنی  به مطالعه‌ اثرهای حاصل از مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری  می پردازد لذا از نوع توصیفی به شمار می رود و از طرفی دیگر زیرا به مطالعه ارتباط موجود بین دو متغیر یا دو پدیده توجه می‌شودیعنی  دربارۀ نوع و اندازه ارتباط موجود بین تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی را که طی آن، نوع و اندازه همبستگی بین آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، می‌توان این پژوهش را از نوع همبستگی به حساب آورد. لذا روش پژوهش این پژوهش  ازنوع توصیفی – همبستگی  می باشد.

3-3 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری می باشد.که طبق آمار ارائه شده از اداره کل آموزش فنی و حرفه ا ی استان، تعداد166نفر دانش آموخنه  در بخش خصوصی مشغول خدمت هستند.تعداد نمونه آماری دراین پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکراین برابر 116 نفر  تعیین گردید.

به مقصود تعیین حجم کلی نمونه ای که بایستی از جامعه مورد مطالعه انتخاب گردد و این افراد پاسخگوی پرسشنامهء پژوهش باشند از فرمول کوکران به تبیین ذیل بهره گیری گردید:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

  1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
  2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
  3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
  4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
  5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
  6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد