دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اعتبار

مقصود از اعتبار آن می باشد که وسیله اندازه­گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت اعتبار از آن جهت می باشد که اندازه­گیری­های نامناسب و ناکافی می­تواند هر پژوهشی علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه­گیری محقق بر می­گردد (خاکی، 1388، 288). برای سنجش اعتبار ابزار پژوهش از دو روش اعتبارسنجی بهره گیری شده می باشد. اعتبار محتوا[1] و اعتبار صوری[2]. اعتبار محتوا بر این امر دلالت دارد که آیا شیوه یا ابزار جمع­آوری داده­ها به خوبی معرف همان محتوایی می باشد که بایستی اندازه­گیری گردد یا نه. این روش با پوشش کل محتوای یک سازه معین سر و کار دارد و معمولا از طریق ضریب لاوشه (CVR) یا نسبت اعتبار محتوا گزارش می­گردد (میرزایی، 1388، 205). لاوشه[3] یک روش پر کاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع نمود. این روش اندازه موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص “مناسب بودن یا اساسی بودن” یک گویه یا سوال خاص را اندازه گیری می­کند (میرزایی، 1388؛ 327). آغاز تعداد 10 پرسشنامه بین خبرگان رشته مدیریت دولتیمنابع انسانی جهت سنجش اعتبار محتوای ابزار توزیع خواهد گردید گردید. این پرسشنامه با هدف مفید و مناسب بودن هر یک از سوالات مربوط به هر متغیر، در دو گزینه “مفید می باشد” و “مفید نیست” به خبرگان ارائه گردید. در مرحله بعد ضریب لاوشه هر کدام از سوالات با بهره گیری از فرمول آن محاسبه گردید. ضرایب بدست آمده با جدول اعتبار محتوای لاوشه مورد مقایسه قرار گرفته و اعتبار محتوای ابزار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا برای 10 نفر خبره، ضریب لاوشه برابر با 56/0 می­باشد (میرزایی، 1388، 205).  که اگر ضرایب بدست آمده برای هر یک از آیتم بیشتر از مقدار 0.56 بودند در پرسشنامه باقی خواهند ماند اگر این طور نباشد کنار گذاشته خواهند گردید. همچنین در مرحله تحلیل عاملی تائیدی روایی پرسش ها نیز مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. بر این اساس هر کدام از گویه ها که بار عاملی آنها کمتر از 0.5 بود از تحلیل کنار گذاشته خواهند گردید. برای تایید اعتبار صوری، تعداد 30 پرسشنامه در نمونه احتمالی توزیع شده و نظرات آزمودنی­ها در مورد هر کدام از گویه­های پژوهش و کیفیت ابزار اخذ شده و بعد از اعمال تعدیلات لازم اعم از اضافه کردن مثال­هایی برای روشن کردن بعضی گویه­ها، پرسشنامه نهایی برای توزیع در نمونه پژوهش آماده خواهد گردید. بعد از اینکه از سنجش متغیرها توسط ابزار مورد نظر اطمینان حاصل گردید، حال به دنبال این هستیم که این ابزار در زمان دیگر و یا نمونه مشابه دیگر قابل بهره گیری خواهد بود یا نه، که در این صورت پایایی پرسشنامه مورد آزمون قرار می­گیرد.

  • پایایی

[1] . Content Validity

[2] . Face Validity

[3] . Lawshe

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد