دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 چالش های فرا راه آموزش های مهارتی و کارآفرینی ؛ راهکار ها و پیشنهادها

بی تردید هر فرآیندی در مسیر تحقق اهداف خود با مجموعه ای از معضلات و موانع روبرو می باشد که آموز ش های مهارتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدیران بایستی در پی حل و فصل و مقابله با چالش های موجود باشند .مانند این چالش ها می توان موارد زیر را یادآور گردید که جهت برون رفت از موانع و معضلات ذکر گردیده پیشانهادهایی نیز ارائه میگردد .

چالش های اساسی که فراروی آموزش های مهارتی هست عبارت می باشد از :

عدم آشنایی دانش آموختگان با بازار کار قبل و حین انتخاب رشته مورد نظر ؛ پیشنهاد می گردد یک دفترچه اطلاعاتی کامل در مورد نیاز انواع شغل ها و نیاز کارگاهها تهیه و در اختیار مراجعین گذاشته گردد .

بیگانگی دانش آموختگان با پدیده خود اشتغالی ؛ پیشنهاد می گردد به مقصود افزایش اطلاعات ، دانش و سطح آگاهی های کارآموزان و به مقصود ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی ، ضمن اینکه این مهم به عنوان یک رسالت و هدف اصلی سازمان تبدیل گردد و در برنامه ریزی ها لحاظ گردد و آموزش ها و مشاوره کارآفرینی به عنوان یک درس اجباری به همه آموزش دیدگان رشته های مختلف ارائه گردد . همچنین می توان به برگزاری دوره ها و سمینارهای کارآفرینی پرداخت .

عدم پیش بینی دقیق نیازهای نیروی انسانی در نواحی گوناگون ؛ در ابتدای هر سال یک نیازسنجی نیروی انسانی از کارخانه جات ، صنایع و اصناف همان منطقه انجام گردد و آموزش ها بر اساس این نیاز سنجی برنامه ریزی گردد .

2-11-3 اهم معضلات و چالشهای آموزشهای فنی وحرفه ای در ایران)درون نهادی وبرون نهادی(

با در نظر داشتن تغییرات دنیای کار و تنوع حرفه ها و مشاغل تخصصی و نیمه تخصصی و رشد آ نها در آینده، وظیفه امروزی سازما نهای مسئول آموز شهای فنی وحرفه ای افزایش یافته می باشد و اهمیت تربیت نیروهای ماهر را دو چندان کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهمترین چالشها در این مسیر عبارت اند از:

 1. ناشناخته بودن نیازهای کیفی بازار کار
 2. کمبود اطلاعات جدید مربوط به نیروی کار
 3. کمبود مشاوران حاذق و مطلع در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش
 4. کم توجهی به تشکیل سرمایه های انسانی
 5. مشارکت غیرفعال بخش خصوصی در آموز شهای فنی وحرفه ای
 6. نارسایی قوانین و مقررات

فراهم نبودن بستر لازم برای افزایش آگاهی های حرفه ای در آموز شهای عمومی

 1. دسترسی کامل نداشتن دانش آموزان، به ویژه دختران روستایی به آموز شهای فنی وحرفه ای
 2. اجرا نشدن کامل سیاستهای مصوب مربوط به آموز شهای فنی وحرفه ای

اغلب نظا مهای آموزشی دنیا در دوره متوسطه به دو بخش آموز شهای فنی وحرفه ای و  نظری تقسیم میشوند.

آموز شهای نظری، دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه و آموز شهای فنی وحرفه ای، افراد را برای ورود به دنیای کار آماده میسازند. آموز شهای فنی وحرفه ای میتواند با انتقال مهارت و شایستگی مورد نیاز،

پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازارکار و برابری فرصتها را برای همه افراد در بخشهای دولتی و غیردولتی محقق سازد و به گونه چشمگیری از ضایعات و هزینه های تولید بکاهد و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.

آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش اندازه بی کاری که در این بین مرتبط ساختن هرچه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری می باشد. زیرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز و مشکل عمده شده می باشد.

الف- در بسیاری از کشورها منابع طبیعی و سایر فرصت هایی که زمینه ساز بهره وری اقتصادی می باشد بدون بهره گیری مانده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1هدف کلی

مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال و بختیاری .

  1-4-2اهداف اختصاصی

 1. مطالعه تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی
 2. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر توجه و روحیه مثبت
 3. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد
 4. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد
 5. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود
 6. مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی

مطالعه تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی با فرمت ورد