مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-6 مطالعه وجود هم خطی[1]

در اقتصادسنجی همخطی زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر تبیین دهنده (مستقل) در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. مقصود از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل می باشد. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، اندازه و  نوع همخطی متفاوت خواهد بود. همخطی کمابیش در همه مدل های رگرسیون موجود می باشد؛ آن چیز که که مهم  می باشد شدت همخطی بین متغیرهای مستقل می باشد. وجود « همخطی کامل » موجب نقض فرض های کلاسیک مدل رگرسیون می گردد.

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی

  1. ضرایب برآوردی نسبت به کم یا اضافه کردن متغیر در مدل از خود حساسیت نشان می دهند .
  2. در حالت همخطی رگرسیون به گونه کلی معنادار بوده و دارای  بالا می باشد اما ضرایب به تنهایی بی معنی هستند.
  3. اگر تک تک متغیرهای مستقل را روی بقیه متغیرهای تبیین دهنده رگرسیون کرده و  آنها را با   رگرسیون اصلی مقایسه کنیم. چنانچه   های محاسبه شده بزرگتر از   رگرسیون اصلی باشد در آنصورت احتمال وجود همخطی ناقص شدید می باشد.
  4. اگر با خارج کردن یک متغیر از مدل یا اضافه کردن یک متغیر به آن ،  تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، در آن صورت متغیر مذکور مستعد ایجاد همخطی می باشد .
  5. بهره گیری از معیارهای TOLERANCE و VIFدر نرم افزار SPSS
  6. بهره گیری از آزمون VarinacE Inflation factor در نرم افزار Eviews 8

چنانچه آماره VIF بزرگتر از 10 باشد در آن صورت همخطی در مدل پژوهش وجود خواهد داشت . با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از جدول 4-10 مدل های پژوهش دارای هم خطی نمی باشد.

 

4-7 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

یکی از عمده‌ترین معضلات که در رگرسیون سری‌های زمانی ممکن می باشد پیش آید، پدیده رگرسیون ساختگی می‌باشد. رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن علی رغم وجود R2 بالا، ارتباط معناداری بین متغیرها وجود ندارد. در تحقیقات مبتنی بر داده‌های سری زمانی فرض بر آن می باشد که سری زمانی ایستا (پایا) می‌باشد. هر سری زمانی را می‌توان نتیجه یک فرایند استوکاستیک[1] یا تصادفی دانست. یک فرایند تصادفی هنگامی ایستا تعبیر می گردد که میانگین، واریانس و خود کواریانس در وقفه‌های مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند.

به مقصود اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش در مدل EGLS شده می باشد. آزمون مزبور با بهره گیری از نرم ‌افزار Eviews 8 و آزمون های لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، فیشر- دیکی فولر تعمیم یافته و فیشر- فیلیپس، پرون و با بهره گیری از مقیاس بارتلت[2] انجام شده می باشد. نتایج آزمون‌ها (جدول شماره

4-11) مانایی متغیرها را نشان می‌دهند، لذا فرضیه صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیرها رد می گردد.

[1]. Stochastic Process

[2] Bartlett

[1] Multicollinearity

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

آیا کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید