پایان نامه

تعیین طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی-دانلود پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : 1هدف پژوهش همان گونه که پیشتر تصریح گردید شاخص NPS یکی از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر شیوه های مالی بر اندازه سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران قسمتی از متن پایان نامه : 3 سوال آغازین پژوهش سوال آغازی پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago